Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

 

Iz obrazloženja:

“U ovom postupku tužitelj potražuje materijalnu štetu na vozilu, a koju štetu su počinili navijači drugotuženika – gostujućeg nogometnog kluba, pa pravilno zaključuje sud prvog stupnja da na strani  prvotuženika (nogometnog kluba domaćina utakmice) kao organizatora priredbe nema odgovornosti. Ovo stoga, što je odredbom čl. 181. Zakona o obligacionim odnosima propisana odgovornost organizatora priredbi prema kojoj organizator odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom, ali ne i za materijalnu štetu na vozilu tužitelja.

Pogrešno stoga smatra žalitelj da sud nije imao u vidu  odlučnu  činjenicu  – postojanje izvanrednih okolnosti, jer bi ta činjenica, za odluku o odgovornosti prvotuženika, bila od utjecaja jedino pod pretpostavkom da se radi o šteti nastaloj smrću ili tjelesnom povredom. Sud prvog stupnja temelji svoju odluku na zaključku da prvotuženik kao organizator okupljanja većeg broja ljudi povodom utakmice, odgovara temeljem odredbe čl. 181. ZOO-a samo za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom. Kako tužitelj potražuje materijalnu štetu koja nije s tim u vezi na vozilu zaključuje da nema odgovornosti na strani prvotuženika i odbija tužbeni zahtjev”.

(Žs u Zagrebu, Gž. 3053/98, od 23. 5. 2000. – Svijet osiguranja 3, 6. 2002)

NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANOG LIŠENJA SLOBODE

Iz činjeničnih utvrđenja nižestepenih sudova proizilazi da je tužitelj presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: K-645/04 od 28.03.2005. godine (pravosnažna sa danom 23.04.2008. godine) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja mu je uračunata u vrijeme provedeno u pritvoru (period od 20.01.2004.- 20.07.2004.godine), ali je od 21.07.2004.godine pa do 31.03.2005.godine u pritvoru bio duže osam mjeseci i deset dana od izrečene mu kazne

Pogledaj više

Odredbom čl. 201. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da u slučaju smrti nekog lica sud može dosuditi članovima njegove uže porodice (bračni drug, djeca i roditelji) pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove. Dakle radi se o posebnom vidu nematerijalne štete predvidjene za bliske srodnike urmlog koja im pripada kao satisfakcija za njihove duševne bolove koje su imali u momentu smrti njihovog srodnika i koje će imati i ubuduće. Ovaj vid nematerijalne štet uopšte se ne može reparirati i ona ostaje, ali se njeni učinci mogu smanjiti novčanom naknadom kao satisfakcijom, a koja se odredjuje prema prilikama u vrijeme presuđenja.

Pogledaj više