Da li biste li željeli da vam pomognemo riješiti problem?
Pokrenite postupak medijacije.

Prema zakonskom rješenju, u BiH je predviđena neobavezna vansudska medijacija. To podrazumijeva da se stranke u sporu mogu sporazumjeti da prije pokretanja sudskog postupka spor pokušaju riješiti u postupku medijacije, a takva mogućnost im ostaje otvorena i u sporovima koji su procesuirani u sudovima, ako se do zaključenja glavne rasprave sporazumiju da spor riješe medijacijom, ili se na proces medijacije saglasno odluče nakon što im sudija na pripremnom ročištu predloži ovaj način alternativnog rješavanja sporova, kao podoban za konkretan slučaj.
Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
Ovaj postupak je mnogo jeftiniji u odnosu na druge postupke rješavanja sporova. Posebno je važno to što stranke same dolaze do rješenja i što sporazum o nagodbi u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave.