PREMA ODREDBI ČLANA 26. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, UGOVOR JE SKLOPLJEN  KADA  SU  SE  UGOVORNE  STRANE  SAGLASILE  O  BITNIM SASTOJCIMA  UGOVORA.  KADA  STRANE  VJERUJU  DA  SU  SAGLASNE,  A ZAPRAVO MEĐU NJIMA POSTOJI NESPORAZUM O PRAVNOJ PRIRODI UGOVORA ILI  O  KOJEM  BITNOM  SASTOJKU  UGOVORA  RADI  SE  O  NESPORAZUMU (DISSENSUS).

Pogledaj više

UKOLIKO JE UGOVOR, KOJI JE „OSIGURAN“ UGOVORNOM KAZNOM, RASKINUT, NEMA  MOGUĆNOSTI  OSTVARIVANJA  PRAVA  NA  UGOVORENU  KAZNU,  POŠTO JE  RASKIDOM  UGOVORA  PRESTALA  SVRHA  ZA  KOJU  JE  UGOVORENA  KAZNA BILA  UGOVORENA  (UGOVORENA  KAZNA  JE  SREDSTVO  OSIGURANJA ISPUNJENJA OBAVEZE IZ UGOVORA U ROKU).

Pogledaj više

Ako  je  tužba  protiv  dužnika  odbačena  zbog  nenadležnosti  suda  ili kod drugog uzroka koji se ne tiće suštine stvari, pa povjerilac podigne ponovo tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravnosnasnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastarijevanje prekinuto prvom tužbom. Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prebijanja potraživanja u sporu, kao i u slučaju kad je sud ili drugi organ uputio dužnika da svoje prijavljeno potraživanje ostvaruje u parničnom postupku.

Pogledaj više

Kad je komunalna organizacija po zakonu obvezna sklopiti ugovor o priključenju potrošača na javni vodovod, okolnost da među strankama postoji spor o visini troškova priključenja ne oslobađa je njezine obveze.

Pogledaj više

Tužitelj svoj tužbeni zahtjev temelji na tvrdnjama da zaključeni ugovor o kupoprodaji stana, koji je punomoćnik zaključio sa drugotuženim, pravno ne obavezuje tužitelja kao vlastodavca, iako ga je punomoćnik obavio u ime i za račun vlastodavca, jer da se punomoćnik nije kretao u granicama datih mu ovlašćenja i uputstava pri obavljanju pravnog posla.

Pogledaj više

Čan 629. Zakon o obligacionim odnosima
Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namjerno propustio da ostvari.

Pogledaj više

OŠTEĆENI SE MOŽE PUNOVAŽNO U VANSUDSKOJ NAGODBI ODREČI SAMO ONE ŠTETE (POTRAŽIVANJA) KOJA JE BILA POZNATA ILI JE PO REDOVNOM TOKU STVARI BILA PREDVIDLJIVA U MOMENTU ZAKLJUČENJA VANSUDSKE NAGODBE.

 

Pogledaj više

Svaki dužnik solidarne obaveze odgovara povjeriocu za cijelu obavezu i povjerilac može zahtijevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena,  ali  kad  jedan  dužnik  ispuni  obavezu,  ona  prestaje  i  svi  se dužnici oslobađaju.

Pogledaj više