Evropska konvencija o ljudskim pravima 

Član 1. Protokola 1

 

KADA  JE  U  PITANJU  POTRAŽIVANJE  NAKNADE  ZBOG  FAKTIČKI  IZVRŠENE EKSPROPRIJACIJE,  TADA  ZAHTJEV  ZA  ISPLATU  NAVEDENE  NAKNADE  NE PODLIJEŽE ZASTARI, JER SE NE RADI O ZAHTJEVU ZA NAKNADU ŠTETE.

 

(Presuda  Vrhovnog  suda  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  broj:  32  0  P  002384  12  Rev od 04.04.2013. godine).

OKOLNOST  DA  NIJE  IZVRŠEN  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI  PRENOS,  ODNOSNO  DA NACIONALIZACIJA NIJE PROVEDENA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, NEMA UTICAJ NA PRAVNE  POSLJEDICE  NACIONALIZACIJE.  NEKRETNINA  OBUHVAĆENA NACIONALIZACIJOM  PO  SAMOM  ZAKONU  POSTAJE  DRŽAVNO  VLASNIŠTVO,  A PRIJAŠNJI SUVLASNICI PRESTAJU BITI SUVLASNICI NEKRETNINA.

Pogledaj više

STEČENO PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINI PRIJE UPISANOG ZALOŽNOG PRAVA – HIPOTEKA NE MOŽE OSUJETITI PRAVA ZALOŽNOG POVJERIOCA KOJI JE, OSLANJAJUĆI SE NA NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE, PRIBAVIO SEBI TAKVO PRAVO JOŠPRIJE NEGO JE PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU BILO UKNJIŽENO.

Pogledaj više