Odredbom čl. 201. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da u slučaju smrti

nekog lica sud može dosuditi članovima njegove uže  porodice  (bračni  drug,  djeca  i  roditelji)  pravičnu  novčanu  naknadu  za  njihove  duševne  bolove.  Dakle  radi  se  o  posebnom  vidu nematerijalne  štete  predvidjene  za  bliske  srodnike  urmlog  koja  im  pripada  kao  satisfakcija  za  njihove  duševne  bolove  koje  su  imali  u momentu smrti njihovog srodnika i koje će imati  i ubuduće. Ovaj vid nematerijalne štet uopšte se ne može reparirati i ona ostaje, ali se njeni učinci mogu smanjiti novčanom naknadom kao satisfakcijom, a koja se odredjuje prema prilikama u vrijeme presuđenja.

 

Odredbom čl. 201. st. 2. istog zakona propisano je da se naknada nematerijalne štete  može dosuditi braći i sestrama, ako je izmedju njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. Trajnija zajednica života u pravilu znači zajednički život, odnosno stalni kontakt izmedju osoba koje u toj zajednici žive.

 

Također prema  odredbi  čl.  193.  Zakona  o  obligacionim  odnosima,  tko  uzrokuje  nečiju  smrt  dužan  je  naknaditi  uobičajene  troškove  sahrane  kao  i troškove podizanja nadgrobnog spomenika.

Predmet  spora  u  ovoj  parnici  je  zahtjev  za  naknadu  štete  nastale  tjelesnom

povredom koju je tužilac pretrpio prilikom vatrometa organizovanog na nogometnoj

utakmici  koju  je  organizovao  tuženi,  te  bacanja  raznih  predmeta.  Ukoliko  je  šteta

prouzrokovana iz bačene pivske flaše, koju su iz gledališta bacili posjetioci, tada tuženi za ovu štetu odgovara kao organizator priredbe u skladu sa članom 181. Zakona o obligacionim odnosima.

Pogledaj više

ORIJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Ovi orijetnacioni kriteriji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ“ broj: 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list RBiH“ broj: 2/92 i 13/93, „Sl. novine FBiH“ broj: 29/03 i 42/11 – u daljnjem tekstu: ZOO).

Pogledaj više