Odredbom čl. 201. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da u slučaju smrti nekog lica sud može dosuditi članovima njegove uže  porodice  (bračni  drug,  djeca  i  roditelji)  pravičnu  novčanu  naknadu  za  njihove  duševne  bolove.  Dakle  radi  se  o  posebnom  vidu nematerijalne  štete  predvidjene  za  bliske  srodnike  urmlog  koja  im  pripada  kao  satisfakcija  za  njihove  duševne  bolove  koje  su  imali  u momentu smrti njihovog srodnika i koje će imati  i ubuduće. Ovaj vid nematerijalne štet uopšte se ne može reparirati i ona ostaje, ali se njeni učinci mogu smanjiti novčanom naknadom kao satisfakcijom, a koja se odredjuje prema prilikama u vrijeme presuđenja.

 

Odredbom čl. 201. st. 2. istog zakona propisano je da se naknada nematerijalne štete  može dosuditi braći i sestrama, ako je izmedju njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. Trajnija zajednica života u pravilu znači zajednički život, odnosno stalni kontakt izmedju osoba koje u toj zajednici žive.

 

Također prema  odredbi  čl.  193.  Zakona  o  obligacionim  odnosima,  tko  uzrokuje  nečiju  smrt  dužan  je  naknaditi  uobičajene  troškove  sahrane  kao  i troškove podizanja nadgrobnog spomenika.

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

Predmetnom tužbom tužitelj traži naknadu nematerijalne štete zbog toga što je proveo u pritvoru osam mjeseci i deset dana duže od izrečene kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Pogledaj više