Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

  • Ugovor o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o privremenimi povremenim poslovima

 

Postoje i vrste angažmana fizičkih lica koja nisu reguulisana Zakonom o radu:

 

  • Ugovor o volntiranju
  • Ugovor o prokuri
  • Ugovor o djelu

 

Iz obrazloženja:

Ustavni sud Federacije BiH je dana 23.11.2011. godine donio presudu broj U-29/11 (objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 86/11 od 21.12.2011.godine) kojom je utvrdio da Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblati zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/00) u vrijeme zaključivanja u odnosu na Hercegovčako-neretvanski kanton nije bio zaključen u skladu sa članom III.2.b) i 3. Ustava Federacije BiH.

Pogledaj više