Član 8. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

OKOLNOST  DA  NIJE  IZVRŠEN  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI  PRENOS,  ODNOSNO  DA NACIONALIZACIJA NIJE PROVEDENA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, NEMA UTICAJ NA PRAVNE  POSLJEDICE  NACIONALIZACIJE.  NEKRETNINA  OBUHVAĆENA NACIONALIZACIJOM  PO  SAMOM  ZAKONU  POSTAJE  DRŽAVNO  VLASNIŠTVO,  A PRIJAŠNJI SUVLASNICI PRESTAJU BITI SUVLASNICI NEKRETNINA.

Iz obrazloženja

Prije  svega,  ovaj  sud  naglašava  da  su  predmetne  nekretnine  nacionalizovane  na

temelju čl. 8. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta danom

stupanja  na  snagu  tog  zakona,    26.12.1958.  godine,  kako  je  konstatovano  u  rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar Općine Stari Grad Sarajevo od 19.12.2006.  godine.  Nekretnine  na  koje  se  odnosio  Zakon  o  nacionalizaciji  na  dan stupanja  na  snagu  tog  zakona  prestale  su  biti  privatno  vlasništvo,  postale  su  društveno vlasništvo. Rješenje o nacionalizaciji ima deklaratorni značaj jer se rješenjem utvrđuje da je  nacionalizacija  određenih  nekretnina  izvršena.  Za  predmetni  slučaj  od  značaja  je činjenica  da  li  je  nacionalizacija  izvršena,  a  što  je  utvrđeno  provedenim  dokazima.  S obzirom  da  se  radi  o  zemljištu  koje  je  obuhvaćeno  Odlukom  o  određivanju  užeg građevinskog  rejona  na  jedinstvenom  području  grada,  da  iz  nalaza  vještaka  geometra slijedi da na foto planovima iz 1954. godine ne postoji parcela kč. 23, da je pripojena ulici H…,  da  je  danas  parking  prostor  u  centru  grada,  ovaj  sud  ocjenjuje  pravilnim zaključak prvostepenog suda da je nacionalizacija izvršena.

 

Okolnost da nije izvršen zemljišnoknjižni prenos, odnosno da nacionalizacija nije provedena  u  zemljišnim  knjigama,  nema  uticaja  na  pravne  posljedice nacionalizacije, odnosno ne dovodi u pitanje ostvarenja nacionalizacije.

 

(Presuda  Vrhovnog  suda  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  broj:  65  0  P  055604  12  Rev od 29.11.2013. godine).

STEČENO PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINI PRIJE UPISANOG ZALOŽNOG PRAVA – HIPOTEKA NE MOŽE OSUJETITI PRAVA ZALOŽNOG POVJERIOCA KOJI JE, OSLANJAJUĆI SE NA NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE, PRIBAVIO SEBI TAKVO PRAVO JOŠPRIJE NEGO JE PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU BILO UKNJIŽENO.

Pogledaj više

Ako na dan stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom vlasništvu pripada osobi različitoj od one kojoj je pripadalo pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zemljištem, pravo vlasništva nekretnine iz člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

Pogledaj više