REDOVNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  radniku  ugovor  o  radu,  uz propisani otkazni rok, ako:

  1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili
  2. radnik nije  u  mogućnosti  izvršavati  svoje  obveze  iz radnog odnosa.

Dodatni uslovi koji moraju biti ispunjeni: ako  se  ne  može  utemeljeno očekivati od poslodavca da uposli radnika na druge poslove ili  da  ga  prekvalificira  i  dokvalificira  za  rad  na  drugim poslovima.

Otkazni rok kada poslodavac daje otkaz ne može biti kraći od 14 dana, ni duži od 3 mjeseca.

 

VANREDNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  ugovor  o  radu  radniku,  bez obaveze  poštivanja  otkaznog  roka (vanredni otkaz ),  u  slučaju  da  je  radnik odgovoran  za  teži  prijestup  ili  za  težu  povredu  radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi  bilo  osnovano  očekivati  od  poslodavca  da  nastavi  radni odnos.

U  slučaju  lakših  prijestupa  ili  lakših  povreda  radnih obaveza  iz  ugovora  o  radu,  ugovor  o  radu  se  ne  može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku.

Ugovor o radu u ovim slučajevima može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

U praksi se može desiti da neki radnik sazna za činjenicu zbog koje se daje otkaz pa javi nadređenom. – U tom slučaju Ugovor o radu može se otkazati u roku od 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz. Navedeno može ići u prilog radniku u slučaju sudskog postupka, jer poslodavci o ovome ne vode računa.

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponašanja ili rada radnika, obavezan  je omogućiti  radniku  da  se  izjasni  o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.

Iz prakse – Ukoliko poslodavac ne omogući  radniku  da  se  izjasni  o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret takav otkaz je nezakonit.

IZ PRAKSE

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu.

Pogledaj više

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Pogledaj više

Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost.

Pogledaj više