Kad je komunalna organizacija po zakonu obvezna sklopiti ugovor o priključenju potrošača na javni vodovod, okolnost da među strankama postoji spor o visini troškova priključenja ne oslobađa je njezine obveze.

Iz obrazloženja citiramo:

“Po ocjeni ovoga revizijskog suda, osnovan je revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer nižestupanjski sudovi nisu imali na umu da je predmet tužbenog zahtjeva u stvari zahtjev za obavezno sklapanje i obavezni sadržaj ugovora“ (sada čl. 27. Zakona o obligacionim odnosima). Naime, tužitelj je imao pravo u smislu odluke o korištenju vodovoda i kanalizacije općine da pod jednakim uvjetima kao i drugi građani te općine ostvari svoje pravo na priključak svoje stambene zgrade na javni vodovod i kanalizaciju, a zapreka za sklapanje takvog ugovora ne bi morao biti spor o cijeni troškova priključka budući da bi se taj spor mogao svesti na zahtjev, na osnovi naknade štete (sada čl. 183. ZOO)

(Vs H, Rev. 2168/86 od 10. 6. 1987. – Psp 36 – 62)

 

 

Ad acta

PREMA ODREDBI ČLANA 26. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, UGOVOR JE SKLOPLJEN  KADA  SU  SE  UGOVORNE  STRANE  SAGLASILE  O  BITNIM SASTOJCIMA  UGOVORA.  KADA  STRANE  VJERUJU  DA  SU  SAGLASNE,  A ZAPRAVO MEĐU NJIMA POSTOJI NESPORAZUM O PRAVNOJ PRIRODI UGOVORA ILI  O  KOJEM  BITNOM  SASTOJKU  UGOVORA  RADI  SE  O  NESPORAZUMU (DISSENSUS).

Pogledaj više

UKOLIKO JE UGOVOR, KOJI JE „OSIGURAN“ UGOVORNOM KAZNOM, RASKINUT, NEMA  MOGUĆNOSTI  OSTVARIVANJA  PRAVA  NA  UGOVORENU  KAZNU,  POŠTO JE  RASKIDOM  UGOVORA  PRESTALA  SVRHA  ZA  KOJU  JE  UGOVORENA  KAZNA BILA  UGOVORENA  (UGOVORENA  KAZNA  JE  SREDSTVO  OSIGURANJA ISPUNJENJA OBAVEZE IZ UGOVORA U ROKU).

Pogledaj više

Ako  je  tužba  protiv  dužnika  odbačena  zbog  nenadležnosti  suda  ili kod drugog uzroka koji se ne tiće suštine stvari, pa povjerilac podigne ponovo tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravnosnasnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastarijevanje prekinuto prvom tužbom. Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prebijanja potraživanja u sporu, kao i u slučaju kad je sud ili drugi organ uputio dužnika da svoje prijavljeno potraživanje ostvaruje u parničnom postupku.

Pogledaj više