Kad je komunalna organizacija po zakonu obvezna sklopiti ugovor o priključenju potrošača na javni vodovod, okolnost da među strankama postoji spor o visini troškova priključenja ne oslobađa je njezine obveze.

Iz obrazloženja citiramo:

“Po ocjeni ovoga revizijskog suda, osnovan je revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer nižestupanjski sudovi nisu imali na umu da je predmet tužbenog zahtjeva u stvari zahtjev za obavezno sklapanje i obavezni sadržaj ugovora“ (sada čl. 27. Zakona o obligacionim odnosima). Naime, tužitelj je imao pravo u smislu odluke o korištenju vodovoda i kanalizacije općine da pod jednakim uvjetima kao i drugi građani te općine ostvari svoje pravo na priključak svoje stambene zgrade na javni vodovod i kanalizaciju, a zapreka za sklapanje takvog ugovora ne bi morao biti spor o cijeni troškova priključka budući da bi se taj spor mogao svesti na zahtjev, na osnovi naknade štete (sada čl. 183. ZOO)

(Vs H, Rev. 2168/86 od 10. 6. 1987. – Psp 36 – 62)

Ad acta

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

Predmetnom tužbom tužitelj traži naknadu nematerijalne štete zbog toga što je proveo u pritvoru osam mjeseci i deset dana duže od izrečene kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Pogledaj više