Društvo prema Zakonu o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 81/15)  može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika:

  1. a) društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću;
  2. b) komanditno društvo;
  3. c) dioničko društvo;
  4. d) društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društva kapitala su: dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Kod d.d. i d.o.o. temelj udruživanja je kapital i za osnivanje nije potrebno više osoba, što je vidljivo iz člana 108. i člana 304. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je društvo kapitala osnovalo više osoba učešće u raspodjeli dobiti je srazmjerno učešću u kapitalu, ako nije drugačije ugovoreno.

Dioničar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu.   Također udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću su prenosivi i nisu vezani za osobu, s tim da mogu postojati ograničenja kod prava preće kupovine. Također mogu postojati i ugovorna ograničenja, ukoliko su to osnivači posebno ugovorili.

Pristupanje društvu kapitala je slobodno, kao i istupanje iz društva.

 

Društva osoba su: društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditno društvo. Kod društva osoba najvažnija su osobna svojstva i međusobni odnosi ulagača. Za osnivanje ovih društava potrebno je više osoba.

Društvo od najmanje dva lica koja su neograničeno solidarno odgovorna za obaveze društva je društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću.

Društvo u kojem jedan ili više članova odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom (komplementari), a jedan ili više članova odgovara za obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u registar društava (komanditori) je komanditno društvo.

Kod društva osoba za razliku od društva kapitala kod istupanja jednog člana iz društva društvo prestaje po samom Zakonu. Međutim kod ovih društava postoji mogućnost ugovaranja, na način da društvo i nakon istupanja člana nastavlja poslovati, s tim da u društvu ostaju najmanje dva člana. Dakle radi se o dispozitivnim odredbama Zakona. Ova društva zasnivaju se na imovinskim, neposrednim i ličnim odnosima članova.

Ad acta

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više