Kada je tužena država kao treće lice koje odgovara umjesto neposrednog učinioca za prourokovanu štetu ne primjenjuje se privilegovani rok iz člana 377. ZOO-a koji se može primjeniti samo na neposrednog izvršioca krivičnog djela. Na tuženu državu BiH može se primjeniti samo rok iz člana 376. ZOO-a.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 23 0 P 022825 15 Rev od 8.9.2016. godine)