Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.
Odredbama članova 150. -159. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine normirana je zaštita prava i interesa djeteta.
U službenim novinama Federacije BiH broj 23/06 objavljeno je saopćenje Federalnog ministra rada i socijalne politike koje glasi: „Prosječne potrebe osobe koja zahtijeva izdržavanje, s obzirom na troškove života, koje će sud u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za izdržavanje iznose 30% od prosječne plate Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodne godine“.
U vezi sa navedenim Federalni zavod za statistiku svakog mjeseca u Službenim novinama Federacije BiH objavljuje saopćenje o prosječnoj plati.
Dakle mjesečna potrebe izdržavanog lica iznosi 30% od prosječne plate Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
Postoji dužnost, ali ne i obaveza suda da ovaj iznos uzme u obzir prilikom određivanja visine izdržavanja. Posebno je potrebno istaći da izdržavanje djeteta treba da omoguće oba roditelja. Potrebe djeteta mogu biti i znatno veće (od 30 %) o čemu sud prosuđuje prema okolnostima konkretnog slučaja, vodeći računa o potrebama djeteta. U postupku za izdržavanje djeteta sud će posebno cijeniti kao doprinos za izdržavanje djeteta rad i brigu koju u odgoj i podizanje djeteta ulaže roditelj sa kojim dijete živi. Sud će procjeniti i voditi računa o najboljem interesu djeteta, pri tome uzimajući u obzir sve potrebe djeteta navedene u tužbi i traženi iznos iz tužbe.
Analizom sudske prakse dolazimo do zaključka da se po tužbi za izdržavanje jednog dijeteta najčeće dosuđuju iznosi u rasponu od 150 KM – 300 KM.

Ad acta

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više