Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Odredbama članova 150. -159. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine normirana je zaštita prava i interesa djeteta.
U službenim novinama Federacije BiH broj 23/06 objavljeno je saopćenje Federalnog ministra rada i socijalne politike koje glasi: „Prosječne potrebe osobe koja zahtijeva izdržavanje, s obzirom na troškove života, koje će sud u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za izdržavanje iznose 30% od prosječne plate Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodne godine“.

U vezi sa navedenim Federalni zavod za statistiku svakog mjeseca u Službenim novinama Federacije BiH objavljuje saopćenje o prosječnoj plati.
Dakle mjesečna potrebe izdržavanog lica iznosi 30% od prosječne plate Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
Postoji dužnost, ali ne i obaveza suda da ovaj iznos uzme u obzir prilikom određivanja visine izdržavanja. Posebno je potrebno istaći da izdržavanje djeteta treba da omoguće oba roditelja.

Potrebe djeteta mogu biti i znatno veće (od 30 %) o čemu sud prosuđuje prema okolnostima konkretnog slučaja, vodeći računa o potrebama djeteta. U postupku za izdržavanje djeteta sud će posebno cijeniti kao doprinos za izdržavanje djeteta rad i brigu koju u odgoj i podizanje djeteta ulaže roditelj sa kojim dijete živi. Sud će procjeniti i voditi računa o najboljem interesu djeteta, pri tome uzimajući u obzir sve potrebe djeteta navedene u tužbi i traženi iznos iz tužbe.

Analizom sudske prakse dolazimo do zaključka da se po tužbi za izdržavanje jednog dijeteta najčeće dosuđuju iznosi u rasponu od 150 KM – 300 KM.

 

Ad acta

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

OBRTNIČKA RADNJA NEMA SVOSJSTVO PRAVNOG LICA NITI IMA  VLASTITU IMOVINU JER JE TO IMOVINA FIZIČKOG LICA KOJI JE VLASNIK OBRTA

Pogledaj više