Organi uprave, poduzeća (društva), ustanove i druga pravna lica koja obavljaju javne ovlasti dužni su da postupaju po Zakonu o upravnom postupku kad rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka.

Organi uprave, poduzeća (društva), ustanove i druga pravna lica koja obavljaju javne ovlasti prema istom Zakonu treba da se brinu o zaštiti prava građana i da omoguće strankama da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, posebno pritom imajući u vidu načelo “pomoći neukoj stranci”. Ovim načelom je propisana dužnost organa da se stara da neznanje i neukost stranke i drugih osoba koje učestvuju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. S tim u vezi mnogi su primjeri nepoželjne prakse, ali te stvari se moraju mijenjati jer organi uprave, poduzeća (društva), ustanove i druga pravna lica koja obavljaju javne ovlasti su SERVISI GRAĐANA i DRUGIH OSOBA KOJE UČESTVUJU U POSTUPKU.