Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Posebno dolazi do izražaja u slučajevima kada ne postoji izričita zakonska odredba kojom bi se razrješila sporna pravna situacija. To su pravila putem kojih se dolazi do ispravnog rješenja stvari. Osnovna načela mogu biti izričito formulirana ili se mogu izvesti iz sadržaja određenih propisa.

 

S tim u vezi  u Zakonu o upravnom postupku imamo izričito formulirana osnovna načela od kojih posebno izdvajamo načelo zakonitosti, načelo zaštita prava građana i zaštita javnog interesa, načelo efikasnosti, načelo materijalne istine (meni najdraže op.a.), načelo saslušanja stranke, načelo ocjena dokaza, prava žalbe, konačnosti rješenja, pravomočnost rješenja, ekonomičnost postupka, pomoći neukoj stranci.

 

Za razliku od Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98 i 48/99) u Zakon o upravnim sporovima (Službene novine Federacije BiH, broj 9/05) nema izričito formulirana načela nego se ista izovde iz sadržaja određenih odredbi. U načela Zakona o upravnim sporovima svrstavaju se  načelo zakonitosti, načelo zaštite prava stranaka pred sudom u vezi sa njihovom procesnom ravnopravnošću/neravnopravnošću, načelo dispozicije stranaka, načelo oslanjanja na činjenično stanje iz upravnog postupka, načelo zbornog suđenja (izuzetak upravni spor protiv rješenja o stavljanju stranca pod nadzor), načelo odlučivanja u nejavnoj sjednici, načelo primjene ZPP-a, načelo o upotrebi jezika i načelo o troškovima postupka.

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte AD ACTA

Dozvoljena su pojedina ograničenja kod ugovora o kupovini ekskluzivnog tržišta (klauzula o zabrani konkurencije) radi zaštite prava koja su predmet kupoprodajnog ugovora. Klauzula o zabrani konkurencije je objektivno neophodna za uspješnu prodaju preduzeća pošto bi u slučaju odsustva takve klauzule prodavac i kupac iz tog pravnog posla i dalje bili konkurentni i na taj način kupac bi bio onemogućen da posluje sa onim

Pogledaj više

Potvrda (klauzula) na poleđini kupoprodajnog ugovora o tome da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet, ovjerena pečatom i potpisom službenog lica nadležnog organa uprave, ima sve karakteristike upravnog akta, pa se pod uslovima propisanim zakonom, može obnoviti i taj postupak okončanom tom potvrdom.

Pogledaj više