Obligaciono pravo je grana u opštem sistemu pozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Pogledaj više

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari, ili kraće – skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među ljudima povodom stvari. To je ujedno definicija stvarnog prava u objektivnom smislu.

Pogledaj više
Vrste šteta mogu se ispoljiti kao postojeća i kao buduća. Oštećeni ili bliska lica mogu ostvariti pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.
Pogledaj više