Pravni subjekti su osobe, koje su nositelji prava i obveza u pravnom poretku

1.„Preduzeće koje nema pravni subjektivitet ne može biti strana u pripajanju i ovaj nedostatak se ne može konvalidirati

Pobijanim rešenjem po službenoj dužnosti brisan je kao neosnovan upis u sudski registar pripajanje preduzeća “A” u društvenoj svojini preduzeću “B” u mešovitoj svojini, na osnovu odredbi čl. 60. i 61. Zakona o postupku za upis u sudski registar.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio preduzeće “B”, ističući da je 02.03.1995. godine skupština preduzeća “A” donela odluku o pripajanju preduzeću “B” kada to preduzeće nije imalo pravni subjektivitet, s obzirom da je 02.03.1995. godine poslovalo kao preduzeće u osnivanju.

Međutim, preduzeće “B” je naknadno donelo odluku o prihvatanju pripajanja i na taj način je, kako to u žalbi ističe preduzeće “B” je naknadno donelo odluku o prihvatanju pripajanja i na taj način je, kako to u žalbi ističe preduzeće “B”, odluka o pripajanju postala pravno važeća, a ne ništava, jer je doneta od postojećeg pravnog lica.

Prema tome, po mišljenju žalioca, odluka o pripajanju je konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja i upisom u sudski registar.

 

Viši privredni sud je odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio pobijano rešenje.

Prema članu 60. tačka 3. Zakona o postupku za upis u sudski registar, registarski sud briše neosnovan upis u sudski registar po zahtevu lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučajevima u kojima je upis bio nedopustiv ili je docnije postao nedopušten.

 

Upis u sudski registar bio je nedopustiv iz razloga što je odluka o pripajanju doneta u vreme kada preduzeće “B” nije imalo pravni subjektivitet.

Neprihvatljivo je mišljenje izneto u žalbi da je odluka o pripajanju od 02.03.1995. godine konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja koju je doneo organ upravljanja preduzeća “B”, jer je odluka o pripajanju stupila na snagu pre sticanja pravnog subjektiviteta ovog preduzeća.

Takva odluka nije mogla biti konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja, kako to pogrešno smatra podnosilac žalbe.“ –  Pž.7009/96

  1. Ovaj sud smatra da je prigovor nedostatka pasivne legitimacije tužene u ovoj parnici neosnovan, te da je tužena odgovorna za predmetnu štetu. Ovo  stoga  što  povjerioci  po  osnovu  ugovora  o  obaveznom  osiguranju  od  automobilske  odgovornosti  imaju  pravo  na  direktnu  tužbu protiv  matičnih  osiguravajućih  društava  za  ispunjenje  obaveza  koje  su  matična  društva  preuzela  prije  osnivanja  novoosnovanih osiguravajućih društava. Poslovna jedinica M. u vrijeme predmetnog štetnog događaja nije imala status pravnog lica, već je status pravnog lica imalo matično osiguravajuće društvo D.D. … osiguranje, koje je odgovaralo za sve obaveze svoje poslovnice u M. i koje je nastavilo svoj  pravni  subjektivitet  i  nakon  izbijanja  ratnih  sukoba  u  BiH. Tuženi  tokom  postupka  nije  dokazao  svoje  navode    da  je  ZOIL  S.  krajem aprila 1992.godine prestala da postoji.(Općinski sud u Gradačcu broj:28 0  P 015626 03 P od 12.12.2011.godine)
  1. Izberiva mjesna nadležnost u slučaju da spor proizilazi iz pravnog odnosa poslovne jedinice izvan sjedišta pravne osobe ne zavisi od toga da li i poslovna jedinica ima svojstvo pravne osobe (Vrhovni sud Federacije BiH R-86/01 od 20.07.2001. godine)
  2. Podružnica trgovačkog društva nije pravna osoba, pa stoga ne može biti stranka u postupku. S obzirom na to da se poslovanjem podružnice trgovačkog društva prava i obaveze stječe društvo, samo trgovačko društvo može biti stranka u sporu o pravima i obavezama iz ugovora koji je nastao poslovanjem podružnice (VTSH Pž-8126/04 od 16.01.2007. godine)

Sporno je pravno pitanje valjanosti ugovora koje je zakljuĉio prednik tužitelja
o prijenosu članskog udjela u društvu “E.” d.o.o. M. na tužene od 1. do 3., kao i
valjanost ugovora kojim je prednik tužitelja prenio 250 svojih dionica četvrtotuženoj
“A.K.” a koje je imao u temeljnom kapitalu H. banke.

Pogledaj više

KADA JE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA POTREBNO POSEBNO OVLAŠTENJE, KOJE OVAJ NIJE PRIBAVIO OD ORGANA DRUŠTVA, TAKVI UGOVORI SU BILI ZAKLJUČENI PROTIVNO PRISILNIM PROPISIMA I PREMA TOME SU NIŠTAVI U SMISLU ODREDBE ČLANA 103. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

Pogledaj više

Društva kapitala su: dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Kod d.d. i d.o.o. temelj udruživanja je kapital i za osnivanje nije potrebno više osoba, što je vidljivo iz člana 108. i člana 304. Zakona o privrednim društvima.

Pogledaj više

Pravilno je prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja zaključio da je prvobitno podnijeta tužba protiv istog tuženog 06.10.1997. godine, ali da se rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj Ps.544/97 od 02.06.1999. godine smatra povučenom.

Pogledaj više