Pravni subjekti su osobe, koje su nositelji prava i obveza u pravnom poretku

1.„Preduzeće koje nema pravni subjektivitet ne može biti strana u pripajanju i ovaj nedostatak se ne može konvalidirati

Pobijanim rešenjem po službenoj dužnosti brisan je kao neosnovan upis u sudski registar pripajanje preduzeća “A” u društvenoj svojini preduzeću “B” u mešovitoj svojini, na osnovu odredbi čl. 60. i 61. Zakona o postupku za upis u sudski registar.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio preduzeće “B”, ističući da je 02.03.1995. godine skupština preduzeća “A” donela odluku o pripajanju preduzeću “B” kada to preduzeće nije imalo pravni subjektivitet, s obzirom da je 02.03.1995. godine poslovalo kao preduzeće u osnivanju.

Međutim, preduzeće “B” je naknadno donelo odluku o prihvatanju pripajanja i na taj način je, kako to u žalbi ističe preduzeće “B” je naknadno donelo odluku o prihvatanju pripajanja i na taj način je, kako to u žalbi ističe preduzeće “B”, odluka o pripajanju postala pravno važeća, a ne ništava, jer je doneta od postojećeg pravnog lica.

Prema tome, po mišljenju žalioca, odluka o pripajanju je konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja i upisom u sudski registar.

Viši privredni sud je odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio pobijano rešenje.

Prema članu 60. tačka 3. Zakona o postupku za upis u sudski registar, registarski sud briše neosnovan upis u sudski registar po zahtevu lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučajevima u kojima je upis bio nedopustiv ili je docnije postao nedopušten.

Upis u sudski registar bio je nedopustiv iz razloga što je odluka o pripajanju doneta u vreme kada preduzeće “B” nije imalo pravni subjektivitet.

Neprihvatljivo je mišljenje izneto u žalbi da je odluka o pripajanju od 02.03.1995. godine konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja koju je doneo organ upravljanja preduzeća “B”, jer je odluka o pripajanju stupila na snagu pre sticanja pravnog subjektiviteta ovog preduzeća.

Takva odluka nije mogla biti konvalidirana odlukom o prihvatanju pripajanja, kako to pogrešno smatra podnosilac žalbe.“ –  Pž.7009/96

  1. Ovaj sud smatra da je prigovor nedostatka pasivne legitimacije tužene u ovoj parnici neosnovan, te da je tužena odgovorna za predmetnu štetu. Ovo  stoga  što  povjerioci  po  osnovu  ugovora  o  obaveznom  osiguranju  od  automobilske  odgovornosti  imaju  pravo  na  direktnu  tužbu protiv  matičnih  osiguravajućih  društava  za  ispunjenje  obaveza  koje  su  matična  društva  preuzela  prije  osnivanja  novoosnovanih osiguravajućih društava. Poslovna jedinica M. u vrijeme predmetnog štetnog događaja nije imala status pravnog lica, već je status pravnog lica imalo matično osiguravajuće društvo D.D. … osiguranje, koje je odgovaralo za sve obaveze svoje poslovnice u M. i koje je nastavilo svoj  pravni  subjektivitet  i  nakon  izbijanja  ratnih  sukoba  u  BiH. Tuženi  tokom  postupka  nije  dokazao  svoje  navode    da  je  ZOIL  S.  krajem aprila 1992.godine prestala da postoji.(Općinski sud u Gradačcu broj:28 0  P 015626 03 P od 12.12.2011.godine)

 

  1. Izberiva mjesna nadležnost u slučaju da spor proizilazi iz pravnog odnosa poslovne jedinice izvan sjedišta pravne osobe ne zavisi od toga da li i poslovna jedinica ima svojstvo pravne osobe (Vrhovni sud Federacije BiH R-86/01 od 20.07.2001. godine)

 

  1. Podružnica trgovačkog društva nije pravna osoba, pa stoga ne može biti stranka u postupku. S obzirom na to da se poslovanjem podružnice trgovačkog društva prava i obaveze stječe društvo, samo trgovačko društvo može biti stranka u sporu o pravima i obavezama iz ugovora koji je nastao poslovanjem podružnice (VTSH Pž-8126/04 od 16.01.2007. godine)

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice ne odgovara za materijalnu štetu na vozilu koju su počinili navijači.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

Nogometni  klub  kao  organizator  nogometne  utakmice  odgovara  za  štetu

gledaocu koji je povrijeđen staklenom pivskom bocom bačenom iz gledališta.

Pogledaj više

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016. godine razmatrani su i prihvaćeni:

ORIJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Ovi orijetnacioni kriteriji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ“ broj: 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list RBiH“ broj: 2/92 i 13/93, „Sl. novine FBiH“ broj: 29/03 i 42/11 – u daljnjem tekstu: ZOO).

Pogledaj više