Odredbom člana 6. st. (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) propisano je da su nekretnine čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim  što  je  sa  zemljištem  trajno  spojeno  na  površini  ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Ova odredba uvodi veliku promjenu u dosadašnje uređenje prava vlasništva, jer zemljište predstavlja glavnu stvar.

Dakle, ovom odredbom ponovo se uspostavlja pravno jedinstvo nekretnine (superficies solo cedit).

 

U ranije socijalističkom sistemu kroz nacionalizaciju vršilo se odvajanje objekta od zemljišta koje je u gradskim područjima moglo biti samo u društvenom vlasništvu.

Zgrade su bile pravno odvojene od zemljišta u društvenom vlasništvu, posebni dijelovi zgrade (stanovi i samostalne prostorije) su bili samostalne nekrenine, a njihovi vlasnici imali su nedjeljivo pravo korištenja zemljišta i zajedničkih dijelova zgrade (isto je vrijedilo za posebne dijelove zgrade u društvenom vlasništvu).

Prema članu 6. st. (1) Zakona o prometu zemljišta i zgrada FNRJ na osnovu pravnog posla mogla se odvojiti i trajna zgrada od zemljišta u privatnom vlasništvu.

 

Veoma interesantna činjenica je da se prije drugog svjetskog rata na teritoriji Bosne i Hercegovine primjenjivao Austrijski opći građankski zakonik, prema kojem je u pogledu zemljišta važilo načelo superficies solo cedit (paragfraf 297. OGZ).

 

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte AD ACTA

Ako  na  dan  stupanja  na  snagu  Zakona  o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom  vlasništvu  pripada  osobi  različitoj  od  one  kojoj  je pripadalo  pravo  upravljanja  ili  pravo  korištenja  ili  pravo raspolaganja  zemljištem,  pravo  vlasništva  nekretnine  iz  člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

Pogledaj više

OKOLNOST  DA  NIJE  IZVRŠEN  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI  PRENOS,  ODNOSNO  DA NACIONALIZACIJA NIJE PROVEDENA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, NEMA UTICAJ NA PRAVNE  POSLJEDICE  NACIONALIZACIJE.  NEKRETNINA  OBUHVAĆENA NACIONALIZACIJOM  PO  SAMOM  ZAKONU  POSTAJE  DRŽAVNO  VLASNIŠTVO,  A PRIJAŠNJI SUVLASNICI PRESTAJU BITI SUVLASNICI NEKRETNINA.

Pogledaj više