Pravno sjedinjenje nekretnine i pretvorba prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja

 

Ako  na  dan  stupanja  na  snagu  Zakona  o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom  vlasništvu  pripada  osobi  različitoj  od  one  kojoj  je pripadalo  pravo  upravljanja  ili  pravo  korištenja  ili  pravo raspolaganja  zemljištem,  pravo  vlasništva  nekretnine  iz  člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

 

Ako je do stupanja na snagu ovoga Zakona na zemljištu u društvenom vlasništvu izgrađena zgrada koja je u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona u nečijem vlasništvu, pri čemu  u  korist  vlasnika  te  zgrade  nije  bilo  upisano  pravo privremenog  korištenja  građevinskoga  zemljišta  u društvenom  vlasništvu,  prvenstvenog  prava  korištenja  u svrhu izgradnje ili prava korištenja građevinskoga zemljišta u  društvenom  vlasništvu  u  svrhu  izgradnje,  nadležni zemljišnoknjižni sud će na njegov zahtjev odrediti upis iz stava  1.  ovoga  člana  na  temelju  konačnog  rješenja nadležnog  organa  o  dodjeli  prava  korištenja  u  svrhu izgradnje,  s  rješenjem  o  oduzimanju  građevinskoga zemljišta  iz  posjeda  prijašnjega  vlasnika  ili  korisnika  i  o davanju  toga  zemljišta  na  korištenje,  te  obavijesti  organa nadležnog  za  vođenje  poslova  katastra  da  je  na  odnosnoj građevinskoj  čestici  izgrađena  zgrada  u  skladu  sa propisima (čl. 347. st. 3. ZSP).

 

Za pravno savjetovanje i usluge kontaktirajte AD ACTA

Odredbom člana 6. st. (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) propisano je da su nekretnine čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim  što  je  sa  zemljištem  trajno  spojeno  na  površini  ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Ova odredba uvodi veliku promjenu u dosadašnje uređenje prava vlasništva, jer zemljište predstavlja glavnu stvar.

Pogledaj više

Reforma sistema stvarnih prava u koje spadaju i vlasničko-pravni odnosi bila je priorite u Bosni i Hercegovini kao bivšoj socijalističkoj zemlji. Ustavne promjene i promjene društvenog sistema u Bosni Hercegovini nedvojbeno su uticale na stvaranje novog pravnog sistema. Ove promjene su veoma vidljive u oblasti civilnog prava, posebno prava na nekretninama.

Pogledaj više