Sporno je pravno pitanje valjanosti ugovora koje je zakljuĉio prednik tužitelja
o prijenosu članskog udjela u društvu “E.” d.o.o. M. na tužene od 1. do 3., kao i
valjanost ugovora kojim je prednik tužitelja prenio 250 svojih dionica četvrtotuženoj
“A.K.” a koje je imao u temeljnom kapitalu H. banke.

Pogledaj više

KADA JE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA  POTREBNO  POSEBNO  OVLAŠTENJE,  KOJE  OVAJ  NIJE  PRIBAVIO  OD ORGANA  DRUŠTVA,  TAKVI  UGOVORI  SU  BILI  ZAKLJUČENI  PROTIVNO PRISILNIM PROPISIMA I PREMA TOME SU NIŠTAVI U SMISLU ODREDBE ČLANA 103. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

Pogledaj više

Društva kapitala su: dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Kod d.d. i d.o.o. temelj udruživanja je kapital i za osnivanje nije potrebno više osoba, što je vidljivo iz člana 108. i člana 304. Zakona o privrednim društvima.

Pogledaj više

Pravilno je prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja zaključio da je prvobitno podnijeta tužba protiv istog tuženog 06.10.1997. godine, ali da se rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj Ps.544/97 od 02.06.1999. godine smatra povučenom.

Pogledaj više

PRAVIČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST DIONICA U SLUČAJU KADA NIJE BILO PROMETA DIONICA NA BERZI (AKTIVNOG TRŽIŠTA) U PERIODU OD DANA OBJAVLJIVANJA  DATUMA  ODRŽAVANJA  SKUPŠTINE  DO  DATUMA  ODRŽAVANJA  SKUPŠTINE  SE  ODREĐUJE  NA  OSNOVU  ODREDBI  KOJE  SE  ODNOSE  NA  NEAKTIVNO  TRŽIŠTE, PRIMJENOM TEHNIKE PROCJENE. DAKLE, UZIMA SE PROSJEK PROMETA DIONICA  ZA CIJELI PERIOD PROMETA ZATVORENOG TIPA ČIJA JE VRIJEDNOST UTVRĐENA  OD STRANE SKUPŠTINE.

Pogledaj više

Pobijanim rešenjem po službenoj dužnosti brisan je kao neosnovan upis u sudski registar pripajanje preduzeća “A” u društvenoj svojini preduzeću “B” u mešovitoj svojini, na osnovu odredbi čl. 60. i 61. Zakona o postupku za upis u sudski registar.

Pogledaj više

ZAKONOM  O  PRIVATIZACIJI  PREDUZEĆA  I  TZV.  SETOM PRIVATIZACIJSKIH ZAKONA  NIJE  REGULISANO  PITANJE  RASKIDA  UGOVORA  O  KUPOPRODAJI DRŽAVNOG  KAPITALA.  KADA  AGENCIJA  ZA  PRIVATIZACIJU  JEDNOSTRANO RASKINE UGOVOR (IZ RAZLOGA REGULISANIH U UGOVORU), O ZAHTJEVU ZA POVRAT  KUPOPRODAJNE  CIJENE  RJEŠAVA  SE  DOVOĐENJEM  U  VEZI  SVIH  OKOLNOSTI  SLUČAJA  SA  RELEVANTNIM  ODREDBAMA  ZOO  KOJE  REGULIŠU POSLJEDICE RASKIDA UGOVORA.

Pogledaj više