Skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo. Termini privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo i trgovačko pravo, u stvari označavaju istu granu prava.

 

      Privredno pravo sastoji se od:

 • statusnog privrednog prava (kompanijsko pravo) – koje uređuje pravni položaj

privrednih subjekata i sadrži pravne norme kojima se uređuje pojam, vrste,

uslovi osnivanja, postupak osnivanja, rad i prestanak privrednih društava;

 • obligacionog privrednog prava (poslovno pravo) – kojim se uređuju međusobni

privredno-pravni poslovi privrednih subjekata i koje sadrži pravne norme kojima

se regulišu ugovori u privredi i hartije od vrijednosti.

Statusno privredno pravo normirano je:

 • Zakonom o privrednim društvima – uređuju se oblici obavljanja privrednih

djelatnosti i njihova registracija;

 • Zakonom o stečaju – uređuju se uslovi, način pokretanja i sprovođenja stečaja.

Najznačajniji i najbrojniji subjekti privrednog prava su privredna društva koja privrednu aktivnost obavljaju kao stalnu djelatnost. Subjekti privrednog prava su i fizička lica, koja u svojstvu preduzetnika obavljaju privrednu djelatnost u vidu stalnog zanimanja.

 

Pored savjetovanja iz oblasti privrednog prava Agencija Koncept tim posjeduje znanje za izradu akata privrednih subjekata kao što su:

 

 • Poslovnik skupštine dioničkog društva
 • Poslovnik nadzornog odbora
 • Poslovnik odbora za reviziju
 • Poslovnik uprave društva
 • Zapisnik skupštine
 • Zapisnik o radu odbora za reviziju
 • Zapisnik sa sjednice nadzornog odbora
 • Pravilnik o poslovnoj tajni
 • Ponuda udjeličara za prodaju udjela po pravu preče kupovine
 • Zaključak o usklađivanju zapisnika skupštine društva zbog utvrđenih propusta u zapisniku
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva
 • Ugovor o angažmanu predsjednika (člana) nadzornog odbora
 • Ugovor o prodaji udjela
 • Ugovor o prijenosu udjela
 • Ugovor o kuporpodaji dionica
 • Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja

Naš tim nudi savjetovanje i usluge prilikom zaključivanja ugovora kao i u procesu pregovaranja koje prethodi zaključivanju ugovora.

Obligacioni odnosi su najzastupljeniji pravni odnosi među pravnim subjektima i vezani su za različite činidbe koje se svakodnevno zasnivaju, mijenjaju ili prestaju.

Pogledaj više

Radno pravo je sistem pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Zakon o radu predstavlja temeljni propis kojim se uređuje područje radnih odnosa, odnosno ljudskih prava na radu i vezi rada, i to općeg režima radnih odnosa koji se vezuje za ugovor o radu.

Pogledaj više

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava.

Pogledaj više

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više