PRIHVATANJE  ILI  NEPRIHVATANJE  PONUDE  I  POTPISIVANJE  IZMIJENJENOG UGOVORA O RADU NIJE USLOV ZA SUDSKU ZAŠTITU U SPORU RADI PONIŠTENJA ODLUKE O OTKAZU. I U SLUČAJU KADA ZAPOSLENIK NE PRIHVATI IZMIJENJENI UGOVOR O RADU, POSLIJE DONOŠENJA ODLUKE O OTKAZU MOŽE SA USPJEHOM ISTICATI  POSTOJANJE  USLOVA  ZA NEZAKONITOST  IZMIJENJENOG  UGOVORA  KAKO U METERIJALNOM TAKO I U FORMALNOM SMISLU.

Pogledaj više

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu

Pogledaj više

ODREDBA GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA, IZ ČIJE SADRŽINE PROIZILAZI DA SU PRAVA IZ TOG UGOVORA REZERVISANA ISKLJUČIVO ZA ZAPOSLENIKE KOJI SU ČLANOVI SINDIKATA KOJI JE POTPISNIK TOG UGOVORA, JE DISKRIMINATORSKA I KAO TAKVA APSOLUTNA NIŠTAVA.

Pogledaj više

Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

  • Ugovor o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o privremenimi povremenim poslovima

Pogledaj više

Iz obrazloženja:

Ustavni sud Federacije BiH je dana 23.11.2011. godine donio presudu broj U-29/11 (objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 86/11 od 21.12.2011.godine) kojom je utvrdio da Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblati zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/00) u vrijeme zaključivanja u odnosu na Hercegovčako-neretvanski kanton nije bio zaključen u skladu sa članom III.2.b) i 3. Ustava Federacije BiH.

Pogledaj više

REDOVNI OTKAZ

Poslodavac  može  otkazati  radniku  ugovor  o  radu,  uz propisani otkazni rok, ako:

  1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili
  2. radnik nije  u  mogućnosti  izvršavati  svoje  obveze  iz radnog odnosa.

Pogledaj više

Kada je tužena država kao treće lice koje odgovara umjesto neposrednog učinioca za prourokovanu štetu ne primjenjuje se privilegovani rok iz člana 377. ZOO-a koji se može primjeniti samo na neposrednog izvršioca krivičnog djela. Na tuženu državu BiH može se primjeniti samo rok iz člana 376. ZOO-a.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 23 0 P 022825 15 Rev od 8.9.2016. godine)

Pogledaj više

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Pogledaj više

Član 35. Zakoa o radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 40700, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07)

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da je tužilja nakon što se saglasila da joj radni odnos prestane bez otkaznog roka, igubila pravo na otkazni rok, kao i pravo da po osnovu otkaznog roka zahtijeva izgubljenu zaradu.

(Presuda Vrhovnog sud Republike Srpske broj: 71 0 P 121059 14 Rev od 26.01.2017. godine)

Pogledaj više

Odredbom člana 71. Zakona o radu propisano je da radniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog liječenja ili oporavka, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu. U slučajevima i za vrijeme iz stava 1. ovog člana, radniku ne može prestati ugovor o radu koji je zaključen na određeno vrijeme, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu. U slučaju iz stava 2. ovog člana ugovor o radu na određeno vrijeme se neće smatrati ugovorom o radu na neodređeno vrijeme u smislu člana 22. stav 4. ovog zakona.

Pogledaj više

Ukoliko postoji sumnja u zloupotrebu poslodavac ne smije postupati samovoljno, već treba postupiti u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju

Pogledaj više