Radno pravo je sistem pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Zakon o radu predstavlja temeljni propis kojim se uređuje područje radnih odnosa, odnosno ljudskih prava na radu i vezi rada, i to općeg režima radnih odnosa koji se vezuje za ugovor o radu. Radni odnosi posebnih kategorija radnika kao što su državni službenici, namještenici regulirani su u cijelosti ili djelomično posebnim zakonima

 

Agencija Koncept Vam nudi pomoć u:

  • Izradi tipskih ugovora o radu.
  • Izradaiugovora o radu prema potrebi za pojednine kategorije radno angažovanih (npr. Ugovor o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci/preko šest mjeseci kod poslodavca koji je obavezan da donese pravilnik o radu, Ugovor o radu kod poslodavca koji nije obavezan da donese pravilnik o radu, ugovor o radu sa pripravnikom, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o autorskom djelu, ugovor o djelu itd.)
  • Izradi opštih akta iz oblasti rada – pravilnik o radu, pravilnik o sigurnosti i zdravlju na radu, pravilnik o zaštiti od požara i sl.
  • Izradi pravnih akata o prestanku ugovora o radu i otpuštanju radnika,
  • Pravno savjetovanje za sve vrste radnih sporova.
  • Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa i savjetovanje u vezi sudske zaštite
  • Pravno savjetovanje o načinu i razlozima prestanka ugovora o radu/otkaz radnog odnosa
  • Pravno savjetovanje kroz opće informacije u vezi sa radnim pravom

–     Prema potrebi i druge poslove

 

Posebna usluga za poslodavce:

–     Izrada pojedinačnih pravnih akata za zasnivanje i prestanak radnog odnosa

 

  • Izrada pojedinačnih akata poslodavca kojima se odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa (npr. Rješenje o pripravnosti, Rješenje o određivanju prekovremenog rada, Rješenje o zadovoljavajućoj ocjeni probnog rada,

Rješenje o nezadovoljavajućoj ocjeni probnog rada, Rješenje o korištenju godišnjeg odmora, Rješenje o neplaćenom odsustvu, Rješenje o privremenom rasporedu žene za vrijeme trudnoće, Rješenje o privremenom raspoređivanju radnika, Pismeno upozorenje radniku zbog lakšeg prijestupa ili lakše povrede radnih obaveza, itd.)

–      Prema potrebi i druge poslove

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo
stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pogledaj više

Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Pogledaj više

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više

Založno  pravo  je  ograničeno  stvarno  pravo  na  određenoj stvari ili pravu (zalogu) koje daje ovlaštenje svom nosiocu (založnom vjerovniku) da određenu tražbinu, ukoliko mu ne bude  ispunjena  nakon  dospijeća,  namiri  iz  vrijednosti  te stvari, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti.

Pogledaj više