Raskid ugovora voljom naručioca

Čan 629.

Sve  dok  naručeni  posao  nije  dovršen  naručilac  može  raskinuti  ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namjerno propustio da ostvari.

Ugovor o djelu naručilac može da otkaže jednostranom izjavom sve do trenutka dok radovi ne budu potpuno izvršeni, u kom slučaju je naručilac u obavezi da izvođaču djela plati naknadu za sve do tada izvršene radove.

Iz obrazloženja:

U konkretnom slučaju stranke su zaključile ugovor o djelu (čl. 600. ZOO) koga je

tužilac započeo izvršavati držeći se ugovorenih uslova, usljed čega mu u smislu ćlana 629. navedenog zakona pripada pravo na naknadu za izvršenu radnju zbog raskida ugovora voljom tuženog. Tužbeni zahtjev je, dakle, osnovan primjenom navedenih zakonskih propisa, a ne po pravilu sadržanom u članu 132. ZOO na koga se nižestepeni sudovi pozivaju, jer odredba ovog člana ne reguliše pravne posljedice raskida ugovora o djelu voljom naručioca, već pravne posljedice raskida ugovora zbog neizvršenja.

(Vs RS, Rev. 3/96 od 18.3.1996. – Bilten 1/1999 – 80)

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016. godine razmatrani su i prihvaćeni:

ORIJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Ovi orijetnacioni kriteriji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ“ broj: 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list RBiH“ broj: 2/92 i 13/93, „Sl. novine FBiH“ broj: 29/03 i 42/11 – u daljnjem tekstu: ZOO).

Pogledaj više