Čan 629. Zakon o obligacionim odnosima
Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namjerno propustio da ostvari.

Ugovor o djelu naručilac može da otkaže jednostranom izjavom sve do trenutka dok radovi ne budu potpuno izvršeni, u kom slučaju je naručilac u obavezi da izvođaču djela plati naknadu za sve do tada izvršene radove.

Iz obrazloženja:
U konkretnom slučaju stranke su zaključile ugovor o djelu (čl. 600. ZOO) koga je
tužilac započeo izvršavati držeći se ugovorenih uslova, usljed čega mu u smislu ćlana 629. navedenog zakona pripada pravo na naknadu za izvršenu radnju zbog raskida ugovora voljom tuženog. Tužbeni zahtjev je, dakle, osnovan primjenom navedenih zakonskih propisa, a ne po pravilu sadržanom u članu 132. ZOO na koga se nižestepeni sudovi pozivaju, jer odredba ovog člana ne reguliše pravne posljedice raskida ugovora o djelu voljom naručioca, već pravne posljedice raskida ugovora zbog neizvršenja.
(Vs RS, Rev. 3/96 od 18.3.1996. – Bilten 1/1999 – 80)

PREMA ODREDBI ČLANA 26. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, UGOVOR JE SKLOPLJEN  KADA  SU  SE  UGOVORNE  STRANE  SAGLASILE  O  BITNIM SASTOJCIMA  UGOVORA.  KADA  STRANE  VJERUJU  DA  SU  SAGLASNE,  A ZAPRAVO MEĐU NJIMA POSTOJI NESPORAZUM O PRAVNOJ PRIRODI UGOVORA ILI  O  KOJEM  BITNOM  SASTOJKU  UGOVORA  RADI  SE  O  NESPORAZUMU (DISSENSUS).

Pogledaj više

UKOLIKO JE UGOVOR, KOJI JE „OSIGURAN“ UGOVORNOM KAZNOM, RASKINUT, NEMA  MOGUĆNOSTI  OSTVARIVANJA  PRAVA  NA  UGOVORENU  KAZNU,  POŠTO JE  RASKIDOM  UGOVORA  PRESTALA  SVRHA  ZA  KOJU  JE  UGOVORENA  KAZNA BILA  UGOVORENA  (UGOVORENA  KAZNA  JE  SREDSTVO  OSIGURANJA ISPUNJENJA OBAVEZE IZ UGOVORA U ROKU).

Pogledaj više