Član 414. Zakona o obligacionim odnosima

 

Svaki dužnik solidarne obaveze odgovara povjeriocu za cijelu obavezu i povjerilac može zahtijevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena,  ali  kad  jedan  dužnik  ispuni  obavezu,  ona  prestaje  i  svi  se dužnici oslobađaju.

Od  više  solidarnih  dužnika,  svaki  može  dugovati  sa  drugim  rokom ispunjenja, pod drugim uslovima i uopšte sa različitim odstupanjima.

Član 64.

(Pojam spajanja, pripajanja, podjele i promjene oblika društva)

(1)  Dva  ili  više  društava  mogu  se  spojiti  tako  da  prijenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije osnuju novo  društvo koje postaje njihov pravni sljednik.

(2)  Društvo  se  može  pripojiti  prijenosom  imovine  i  obaveza  bez  provođenja  likvidacije  drugom  društvu  koje  postaje  njegov pravni sljednik.

(3)  Društvo  se  može  podijeliti  prijenosom  imovine  i  obaveza bez  provođenja  likvidacije  na  dva  ili  više  društava  koja  postaju  njegovi  pravni  sljednici,  solidarno  odgovorni  za  njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: pripajanjem,  kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više  novih društava ukupnu imovinu i obaveze.

(4)  U  slučajevima  spajanja,  pripajanja  ili  podjele  društva,  u smislu  odredaba  st.  (1),  (2)  i  (3)  ovog  člana,  dioničari  ili  vlasnici udjela spojenog, pripojenog ili podijeljenog društva  dobijaju  dionice  (udjele)  društva  sljednika,  uz  mogućnost

isplate  u  novcu  do  10%  ukupne  nominalne  vrijednosti  dionica  (udjela)  koje  društva  sljednici  emituju  po  tom  osnovu.

(5)  Svako  društvo,  isključujući  društvo  sa  neograničenom  solidarnom  odgovornošću  i  otvoreno  dioničko  društvo,  može promijeniti oblik.

(6)  Otvoreno dioničko društvo može se podijeliti, u skladu sa  stavom  (3)  ovog  člana,  pripajanjem  sa  dva  ili  više  postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva  ili više novih otvorenih dioničkih društava.

Preduzeća nastala podjelom, spajanjem s drugim preduzećima ili pripajanjem drugom preduzeću solidarno odgovaraju za obaveze preduzeća koja su prestala da postoje.

Čan 629. Zakon o obligacionim odnosima
Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namjerno propustio da ostvari.

Pogledaj više

Tužitelj svoj tužbeni zahtjev temelji na tvrdnjama da zaključeni ugovor o kupoprodaji stana, koji je punomoćnik zaključio sa drugotuženim, pravno ne obavezuje tužitelja kao vlastodavca, iako ga je punomoćnik obavio u ime i za račun vlastodavca, jer da se punomoćnik nije kretao u granicama datih mu ovlašćenja i uputstava pri obavljanju pravnog posla.

Pogledaj više

Kad je komunalna organizacija po zakonu obvezna sklopiti ugovor o priključenju potrošača na javni vodovod, okolnost da među strankama postoji spor o visini troškova priključenja ne oslobađa je njezine obveze.

Pogledaj više