Član 414. Zakona o obligacionim odnosima

 

Svaki dužnik solidarne obaveze odgovara povjeriocu za cijelu obavezu i povjerilac može zahtijevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena,  ali  kad  jedan  dužnik  ispuni  obavezu,  ona  prestaje  i  svi  se dužnici oslobađaju.

Od  više  solidarnih  dužnika,  svaki  može  dugovati  sa  drugim  rokom ispunjenja, pod drugim uslovima i uopšte sa različitim odstupanjima.

Član 64.

(Pojam spajanja, pripajanja, podjele i promjene oblika društva)

(1)  Dva  ili  više  društava  mogu  se  spojiti  tako  da  prijenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije osnuju novo  društvo koje postaje njihov pravni sljednik.

(2)  Društvo  se  može  pripojiti  prijenosom  imovine  i  obaveza  bez  provođenja  likvidacije  drugom  društvu  koje  postaje  njegov pravni sljednik.

(3)  Društvo  se  može  podijeliti  prijenosom  imovine  i  obaveza bez  provođenja  likvidacije  na  dva  ili  više  društava  koja  postaju  njegovi  pravni  sljednici,  solidarno  odgovorni  za  njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: pripajanjem,  kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više  novih društava ukupnu imovinu i obaveze.

(4)  U  slučajevima  spajanja,  pripajanja  ili  podjele  društva,  u smislu  odredaba  st.  (1),  (2)  i  (3)  ovog  člana,  dioničari  ili  vlasnici udjela spojenog, pripojenog ili podijeljenog društva  dobijaju  dionice  (udjele)  društva  sljednika,  uz  mogućnost

isplate  u  novcu  do  10%  ukupne  nominalne  vrijednosti  dionica  (udjela)  koje  društva  sljednici  emituju  po  tom  osnovu.

(5)  Svako  društvo,  isključujući  društvo  sa  neograničenom  solidarnom  odgovornošću  i  otvoreno  dioničko  društvo,  može promijeniti oblik.

(6)  Otvoreno dioničko društvo može se podijeliti, u skladu sa  stavom  (3)  ovog  člana,  pripajanjem  sa  dva  ili  više  postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva  ili više novih otvorenih dioničkih društava.

Preduzeća nastala podjelom, spajanjem s drugim preduzećima ili pripajanjem drugom preduzeću solidarno odgovaraju za obaveze preduzeća koja su prestala da postoje.

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016. godine razmatrani su i prihvaćeni:

ORIJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Ovi orijetnacioni kriteriji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ“ broj: 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list RBiH“ broj: 2/92 i 13/93, „Sl. novine FBiH“ broj: 29/03 i 42/11 – u daljnjem tekstu: ZOO).

Pogledaj više

Pravni subjekti su osobe, koje su nositelji prava i obveza u pravnom poretku

1.„Preduzeće koje nema pravni subjektivitet ne može biti strana u pripajanju i ovaj nedostatak se ne može konvalidirati

Pobijanim rešenjem po službenoj dužnosti brisan je kao neosnovan upis u sudski registar pripajanje preduzeća “A” u društvenoj svojini preduzeću “B” u mešovitoj svojini, na osnovu odredbi čl. 60. i 61. Zakona o postupku za upis u sudski registar.

Pogledaj više

Nogometni klub kao organizator nogometne utakmice odgovara za štetu gledaocu koji je povrijeđen staklenom pivskom bocom bačenom iz gledališta.

Pogledaj više