Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

 

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju neke stvari, ili u manjoj ili većoj povredi, onemogućavanju ili otežanju upotrebe stvari. U pitanju je povreda nekog imovinskog interesa. Štetnik je dužan da oštećenom naknadi onaj interes koji bi ovaj imao da se nije desio štetni događaj.

Obična šteta je neko umanjenje imovine (smanjenje aktive ili povećanje pasive).

Izmakla dobit nije svaka dobit kojoj se neko nada, več samo ona koja se osnovano mogla očekivati prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima, a koje je sprečeno štetnikovom radnjom.

Nematerijalna (neimovinska) šteta ne predstavlja imovinski gubitak. Nastaje usljed pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha. Za pretrpljene fizičke bolove, pretrpljeni strah i pretrpljene duševne bolove zbog povrede zakonom zaštićenih ličnih prava, sud može dosuditi naknadu nematerijalne štete, kada to opravdavaju intenzitet i dužina trajanja bolova i straha, vodeći računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, te da se ne pogoduje težnjama koje su nespojive sa prirodom i svrhom novčane naknade nematerijalne štete.

Ad acta Vam nudi pomoć i savjetovanje u slučajevima nastanka i naknade štete!

 

Savjetovanje između ostalog obuhvata: način uspostavljanje ranijeg stanja i naknade u novcu, dospijevanje obaveze naknade, naknada u obliku novčane rente, obična šteta i izmakla korist, podijeljena odgovornost, izgubljena zarada i troškovi liječenja, naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja, izmjena dosuđene rente, neprenosivost prava na rentu, naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda, pravno priznati i pravno nepriznati vidovi nematerijalne štete, nematerijalna šteta koja je nastala i buduća šteta, vidovi nematerijalne štete: fizički bolovi, duševni bolovi, strah, naknada nematerijalne štete u obliku rente, satisfakcija u posebnim slučajevima, naknada buduće štete, zastarjelost potraživanja, itd.

Skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo. Termini privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo i trgovačko pravo, u stvari označavaju istu granu prava.

Pogledaj više

Naš tim nudi savjetovanje i usluge prilikom zaključivanja ugovora kao i u procesu pregovaranja koje prethodi zaključivanju ugovora.

Obligacioni odnosi su najzastupljeniji pravni odnosi među pravnim subjektima i vezani su za različite činidbe koje se svakodnevno zasnivaju, mijenjaju ili prestaju.

Pogledaj više

Radno pravo je sistem pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Zakon o radu predstavlja temeljni propis kojim se uređuje područje radnih odnosa, odnosno ljudskih prava na radu i vezi rada, i to općeg režima radnih odnosa koji se vezuje za ugovor o radu.

Pogledaj više