Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju neke stvari, ili u manjoj ili većoj povredi, onemogućavanju ili otežanju upotrebe stvari. U pitanju je povreda nekog imovinskog interesa. Štetnik je dužan da oštećenom naknadi onaj interes koji bi ovaj imao da se nije desio štetni događaj.

Obična šteta je neko umanjenje imovine (smanjenje aktive ili povećanje pasive).

Izmakla dobit nije svaka dobit kojoj se neko nada, več samo ona koja se osnovano mogla očekivati prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima, a koje je sprečeno štetnikovom radnjom.

Nematerijalna (neimovinska) šteta ne predstavlja imovinski gubitak. Nastaje usljed pretrpljenih duševnih i fizičkih bolova i straha. Za pretrpljene fizičke bolove, pretrpljeni strah i pretrpljene duševne bolove zbog povrede zakonom zaštićenih ličnih prava, sud može dosuditi naknadu nematerijalne štete, kada to opravdavaju intenzitet i dužina trajanja bolova i straha, vodeći računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, te da se ne pogoduje težnjama koje su nespojive sa prirodom i svrhom novčane naknade nematerijalne štete.

Agencija Koncept Vam nudi pomoć i savjetovanje u slučajevima nastanka i naknade štete!

 

Savjetovanje između ostalog obuhvata: način uspostavljanje ranijeg stanja i naknade u novcu, dospijevanje obaveze naknade, naknada u obliku novčane rente, obična šteta i izmakla korist, podijeljena odgovornost, izgubljena zarada i troškovi liječenja, naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja, izmjena dosuđene rente, neprenosivost prava na rentu, naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda, pravno priznati i pravno nepriznati vidovi nematerijalne štete, nematerijalna šteta koja je nastala i buduća šteta, vidovi nematerijalne štete: fizički bolovi, duševni bolovi, strah, naknada nematerijalne štete u obliku rente, satisfakcija u posebnim slučajevima, naknada buduće štete, zastarjelost potraživanja, itd.

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava.

Pogledaj više

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više