Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost.

Pogledaj više

KADA  JE  U  PITANJU  POTRAŽIVANJE  NAKNADE  ZBOG  FAKTIČKI  IZVRŠENE EKSPROPRIJACIJE,  TADA  ZAHTJEV  ZA  ISPLATU  NAVEDENE  NAKNADE  NE PODLIJEŽE ZASTARI, JER SE NE RADI O ZAHTJEVU ZA NAKNADU ŠTETE.

Pogledaj više

OKOLNOST  DA  NIJE  IZVRŠEN  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI  PRENOS,  ODNOSNO  DA NACIONALIZACIJA NIJE PROVEDENA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, NEMA UTICAJ NA PRAVNE  POSLJEDICE  NACIONALIZACIJE.  NEKRETNINA  OBUHVAĆENA NACIONALIZACIJOM  PO  SAMOM  ZAKONU  POSTAJE  DRŽAVNO  VLASNIŠTVO,  A PRIJAŠNJI SUVLASNICI PRESTAJU BITI SUVLASNICI NEKRETNINA.

Pogledaj više

STEČENO PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINI PRIJE UPISANOG ZALOŽNOG PRAVA – HIPOTEKA NE MOŽE OSUJETITI PRAVA ZALOŽNOG POVJERIOCA KOJI JE, OSLANJAJUĆI SE NA NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE, PRIBAVIO SEBI TAKVO PRAVO JOŠPRIJE NEGO JE PRAVO VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU BILO UKNJIŽENO.

Pogledaj više

Ako  na  dan  stupanja  na  snagu  Zakona  o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom  vlasništvu  pripada  osobi  različitoj  od  one  kojoj  je pripadalo  pravo  upravljanja  ili  pravo  korištenja  ili  pravo raspolaganja  zemljištem,  pravo  vlasništva  nekretnine  iz  člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

Pogledaj više

Odredbom člana 6. st. (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) propisano je da su nekretnine čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim  što  je  sa  zemljištem  trajno  spojeno  na  površini  ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Ova odredba uvodi veliku promjenu u dosadašnje uređenje prava vlasništva, jer zemljište predstavlja glavnu stvar.

Pogledaj više

Reforma sistema stvarnih prava u koje spadaju i vlasničko-pravni odnosi bila je priorite u Bosni i Hercegovini kao bivšoj socijalističkoj zemlji. Ustavne promjene i promjene društvenog sistema u Bosni Hercegovini nedvojbeno su uticale na stvaranje novog pravnog sistema. Ove promjene su veoma vidljive u oblasti civilnog prava, posebno prava na nekretninama.

Pogledaj više

Odredbom člana 76. Zakona o zemljišnim knjigama Federcaije BiH (Službene novine Federacije BiH br. 19/03 i 54/04) kao pravni lijek protiv rješenja zemljišno knjižnog suda je propisana isključivo žalba, dok je članom 83. Istog zakona propisano da se na pitanja postupka koja nisu regulisana ovim zakonom primjnjuju odgovarajuće odredbe općeg dijela Zakona o vanparničnom postupku. Odredbama općeg dijela Zakona o vanparničnom postupku (Službene novine Federacije BiH br. 2/98, 39/04 i 73/05) nije propisano da je za predmetnu pravnu stvar dopuštena revizija kao vanredni pravnui lijek.

Pogledaj više