Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava. Svaka fizička i pravna osoba može biti nosilac prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

 

Agencija Koncept nudi savjetovanje vezano za:

 • Pravo vlasništva, suvlasništva i zajedničkog vlasništva
 • Pravo stranih osoba
 • Sticanje vlasništva na osnovu zakona (npr. dosjelošću, dogradnjom, nadziđivanjem, preuređenjem, ulaganjem)
 • Ograničenje prava vlasništva na nekretninama
 • Etažno vlasništvo
 • Izgubljena stvar
 • Povrat stvari
 • Nalaznina
 • Zaštita i prestanak prava vlasništva
 • Vlasništvo na pokretnim stvarima
 • Založno pravo
 • Zemljišni dug
 • Služnosti (osnivanje na temelju pravnoga posla, osnivanje služnosti odlukom suda ili drugog organa vlasti, osnivanje na temelju zakona, stjecanje nečijih prava služnosti)
 • Stvarne služnosti (zemljišna i kućna služnost, služnosti puta, nužni prolaz, služnost crpljenja, dovođenja i odvođenja vode, pravo prozora, itd.)
 • Lične služnosti ( pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo stanovanja)
 • Zaštita i prestanak prava služnosti
 • Realni tereti
 • Pravo građenja (sticanje prava građenja, zaštita prava građenja, prestanak prava građenja)
 • Posjed (sticanje posjeda, zaštita posjeda, prestanak)
 • Pretvorba prava korištenja, ili upravljanja ili raspolaganja
 • Upis neuknjiženih prava na nekretninama
 • Upis vlasništva u koje se pretvorilo pravo korištenja na građevinskom zemljištu

Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Pogledaj više

Upravno pravo

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više

Naš tim nudi savjetovanje i usluge prilikom zaključivanja ugovora kao i u procesu pregovaranja koje prethodi zaključivanju ugovora.

Obligacioni odnosi su najzastupljeniji pravni odnosi među pravnim subjektima i vezani su za različite činidbe koje se svakodnevno zasnivaju, mijenjaju ili prestaju.

Pogledaj više