član 6. Evropske konvencije ne predviđa da sud ispituje sve navode

 

Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH

 

Član 34 Zakona o eksproprijaciji

 

Član 43. stav 2. u vezi sa članom 24. stav 2. Zakona o upravnim sporovima

 

Član 56. stav 1. Zakona o premjeru i katastru zemljišta

 

Član 123_ZUP_a

 

Član 246. Zakona o upravnom postupku

 

Član 264. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnom postupku

 

 

Član II3.e Ustava Bosne I Hercegovine

 

član_67_ZUP_a

 

Evropska konvencija štiti, u principu, pojedince, nevladine organizacije i udruženja građana

 

Niko se ne može pozivati na svoj nemar u odbrani prava

 

Ponavljanje postupka upravni spor

 

POVRIJEĐEN ZAKON NA ŠTETU KORISNIKA PRAVA MOŽE SE TRAŽITI IZMJENA PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA

 

PRAVNA SHVATANJA SA SJEDNICE UPRAVNOG ODELJENJA

 

PROMJENA KORISNIKA U KATASTARSKIM OPERATIMA

 

Zabrana javnog emtivanja muzičkih autorskih djela