Pratimo aktualnosti i praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i pravnu tečevinu EU – AQUIS prema kojoj se pravni sistem Bosne i Hercegovine mora usklađivati, a sve u cilju što kvalitetnijeg savjetovanja naših klijenata.

Založno  pravo  je  ograničeno  stvarno  pravo  na  određenoj stvari ili pravu (zalogu) koje daje ovlaštenje svom nosiocu (založnom vjerovniku) da određenu tražbinu, ukoliko mu ne bude  ispunjena  nakon  dospijeća,  namiri  iz  vrijednosti  te stvari, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti.

Pogledaj više

Skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo. Termini privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo i trgovačko pravo, u stvari označavaju istu granu prava.

Pogledaj više