Od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi na prijedlozima za izmjene zakona i sprovođenju zabrana za male hidroelektrane , jer je Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio deklaraciju o zaštiti rijeka i glasao da se zabrane male hidroelektrane.

 

Vlada Federacije radi i na kratkoročnim mjerama i aktivnostima koje će se što prije poduzeti, a sve na osnovu ranijeg zaključka Parlamenta Federacije BiH o potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana, kao i na osnovu zahtjeva predstavnika NVO-a iz Koalicije za zaštitu rijeka.

 

Dogovorena je izmjena i dopuna nekoliko pravilnika. U resoru okoliša i turizma u toku su izmjene Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu i to na način da će ovo federalno ministarstvo preuzeti izdavanje okolišnih dozvola za kapacitet preko 150 kW.

 

Radi se i na pravilniku o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije. Ovim izmjenama se definiše osnivanje posebnih komisija za ocjenu studija uticaja na okoliš prilikom izgradnje pogona za proizvodnju hidroelektrične energije.

 

U izradi izmjena pomenutih pravilnika učestvuju i predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka.

 

Kad je u pitanju resor energije, rudarstva i industrije, između ostalog, od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane, a sredstva predviđena za to preusmjerit će se kao poticaji drugim obnovljivim izvorima energije.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH krenulo u izmjene Pravilnika o ekološki prihvatljivom protoku koji će precizirati način mjerenja dozvoljenog protoka u kojem mini hidroelektrana smije raditi.

 

Naime, cilj je da se ekološki prihvatljiv protok mjeri u realnom vremenu i IT sistemom automatski očitava u agencijama za vode kako bi agencije mogle reagovati u slučaju da mini hidroelektrana ne poštuje princip ekološki prihvaljivog protoka.

 

Također je istaknuto da se instrumenti Kataloga kriterija o održivom razvoju ugrade u pravila o dodjeli koncesija što će biti preporučeno i kantonima.

 

Učesnici sastanka upoznati su i sa analizom koja, između ostalog, ukazuje da u ovoj godini nije izdata niti jedna energetska dozvola s federalnog nivoa kako bi bila izgrađena mini hidroelektrana.

 

Prethodne tri godine izdavana je godišnje po jedna dozvola za ove svrhe, dok je u 2014. i 2015. godini izdato po 11 ovakvih dozvola, s tim da su dozvole u 2015. godini izdate prije dolaska aktuelnog saziva Vlade.

 

Tokom sastanka govorilo se i o dugoročnim mjerama u cilju spašavanja naših rijeka, među kojima je ustavna zaštita vode i prava na pitku vodu.

 

Na predstojećoj sjednici Vlade FBiH očekuje se informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima kao i one koje će uslijediti, a vezano za postupanje po pomenutom zaključku Parlamenta i zahtjeva Koalicije za zaštitu rijeka.