PITANJE:

Možete li mi pojasniti koja prava imam na neizgrađenom  građevinskom  zemljištu  u državnom  vlasništvu po novim propisima?

 

ODGOVOR:

Prava  korištenja  neizgrađenog  građevinskog  zemljišta  u društvenom,  sada  u državnom  vlasništvu,  koje  nije  prestalo  do donošenja Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije BiH” broj: 66/13 i 100/13)  pretvara  se  njegovim  stupanjem  na snagu  u  pravo  vlasništva  dotadašnjeg  nosioca  tog  prava  ili njegovog pravnog sljednika, a upis toga prava smatra se kao upis prava vlasništva.

Za pravno savjetovanje kontaktirajte AD ACTA

Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traže zaposlenje kod poslodavca. Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 8. Zakonao radu  Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16) koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje traži zaposlenje, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo

Pogledaj više

Poslodavac  koji  zapošljava  više  od  30  radnika  donosi  i objavljuje  pravilnik  o  radu,  kojim  se  uređuju  plaće, organizacija  rada,  sistematizacija  radnih  mjesta,  posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.  O  donošenju  pravilnika  o  radu  poslodavac  se  obavezno konsultira  sa  sindikatom  odnosno  vijećem  zaposlenika

Pogledaj više

Pravo upravljanja ili korištenja ili raspolaganja kao osnovna prava na  stvarima  u  društvenom  odnosno  državnom  vlasništvu koje  do  stupanja  na  snagu Zakona  o stvarnim pravima (stupio na snagu 5.9.2013. godine) nije  postalo vlasništvo  druge  osobe,  danom  stupanja  na  snagu  ovog zakona  pretvaraju  se  u  pravo  vlasništva  njihovog dosadašnjeg nosioca odnosno njegovog pravnog sljednika,

Pogledaj više