Službene novine Federacije BiH, broj 52/03

 

По извршеном сравњавању са изворним текстом утврђено је да се у Закону о извршном поступку (“Службене новине Федерације БиХ”, број 32/03) поткрала штампарска грешка па се на основу члана 188. став 2. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ и члана 200. Пословника Дома народа Парламента Федерације БиХ даје

 

ИСПРАВКА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ (ОБЈАВЉЕНОГ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ)

 

У члану 226. умјесто ријечи “од” треба да стоји ријеч “до”.

 

Секретар

Дома народа

Парламента Федерације БиХ

Измир Хаџиавдић, с. р.

 

Секретар

Представничког дома

Парламента Федерације БиХ

Анто Баотић, с. р.

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 33/06

 

ZAKON  O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03) u članu 138. dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

 

“(3) Izvršenje na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta.

 

(4) Izvršenje na teret sredstava budžeta grada i općine provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta.

 

(5) Više povjerilaca koji ostvaruju svoja novčana potraživanja iz budžeta namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da se namire iz budžeta, s tim da zastarijevanje ne teče do konačnog namirenja potraživanja iz sudske odluke.

 

(6) Svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu od najmanje 5% od ukupnog budžeta.”

 

Član 2.

 

“Za izvršenja na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine, po pravomoćnim i izvršnim sudskim presudama po djelima terorizma, ubojstva i nanošenja teških tjelesnih povreda, ne ograničava se utrošak budžetskih sredstava predviđen u st. 3. i 4. člana 1. ovog Zakona.”

 

Član 3.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić, s. r.

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović, s. r.

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 39/06

 

Po izvršenom sravnjavanju Zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 33 od 28. juna 2006. godine sa izvornim tekstom Zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku utvrđena je greška zbog koje se na osnovu člana 188. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i člana 200. Poslovnika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 10. jula 2006. godine, daje slijedeća

 

ISPRAVKA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

U Zakonu o dopuni Zakona o izvršnom postupku objavljenom u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 33 od 28. 6. 2006. godine, u članu 1. greškom je naveden slijedeći tekst:

 

(6) Svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu od najmanje 5% od ukupnog budžeta.”

 

Grešku otklanjamo tako što objavljujemo iz izvornog, potpisanog Zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku član 1, koji glasi:

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03) u članu 138. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:

 

“(3) Izvršenje na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta.

 

(4) Izvršenje na teret sredstava budžeta grada i općine provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta.

 

(5) Više povjerilaca koji ostvaruju svoja novčana potraži- vanja iz budžeta namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da namire iz budžeta, s tim da zastarijevanje ne teče do konačnog namirenja potraživanja iz sudske odluke.”

 

Sekretar

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Izmir Hadžiavdić, s. r.

 

Sekretar

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 39/09

 

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/03, 52/03, 33/06 i 39/06) iza člana 79. dodaju se novi čl. 79 a. i 79 b. koji glase:

 

“Član 79 a.

 

(1) Ne može biti predmet izvršenja nekretnina Federacije, kantona, grada, općine i javnog fonda.

 

(2) Ne može biti predmet izvršenja nekretnina ustanove koja se finansira u cijelosti ili djelimično iz budžeta, a koja je osnovana za vršenje djelatnosti od javnog interesa kojom se osigurava ostvarivanje prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dječiju zaštitu, socijalnu zaštitu, nauku, kulturu i fizičku kulturu, ako nekretnina služi za vršenje djelatnosti te ustanove i ako cilj vršenja djelatnosti nije sticanje dobiti.

 

Član 79 b.

 

Nadležni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o ispunjenju uslova za izuzimanje od izvršenja iz prethodnog člana.”

 

Član 2.

 

Iza člana 117. dodaju se novi čl. 117 a. i 117 b. koji glase:

 

“Član 117 a.

 

(1) Ne mogu biti predmet izvršenja stalna sredstva za rad Federacije, kantona, grada, općine i javnog fonda.

 

(2) Ne mogu biti predmet izvršenja pokretne stvari ustanova iz člana 79 a. stav (2) ovog Zakona koje služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa i koje osiguravaju ostvarivanje prava iz člana 79 a. stav (2) ovog Zakona.

 

Član 117 b.

 

Nadležni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o ispunjenju uslova za izuzimanje od izvršenja iz prethodnog člana.”

 

Član 3.

 

Iza člana 137. dodaju se novi čl. 137 a. i 137 b. koji glase:

 

“Član 137 a.

 

Izuzeta su od izvršenja novčana sredstva ustanova iz člana 79a. stav (2) ovog Zakona koja služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa i koje osiguravaju ostvarivanje prava iz člana 79a. stav (2) ovog Zakona.

 

Član 137 b.

 

Nadležni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o ispunjenju uslova za izuzimanje od izvršenja iz prethodnog člana.”

 

Član 4.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Stjepan Krešić, s. r.

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Safet Softić, s. r.

 

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 35/12

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ  O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o izvršnom postupku koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 12.04.2012. godine i na sjednici Doma naroda od 02.04.2012. godine.

 

Broj 01-02-389/12

  1. aprila 2012. godine

Sarajevo

 

Predsjednik

Živko Budimir, s. r.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

Član 1.

U Zakonu o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06 i 39/09) u članu 138. stav (6) briše se.

 

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Karolina Pavlović, s. r.

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Dr. Denis Zvizdić, s. r.