Službene novine Federacije BiH, broj 73/05

 

ZAKON  O DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 39/04) u članu 16. iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

 

“U postupcima proglašenja nestalih osoba umrlim i dokazivanja smrti, dozvole za zaključivanje braka, raspravljanja ostavštine, upravljanja i korištenja zajedničkim stvarima, uređenja međa, čuvanja isprava i sudskog depozita, kao i u drugim postupcima, ako je to propisano posebnim zakonom, može postupati i odlučivati stručni saradnik.

 

Stručni saradnik, u postupcima iz stava 3. ovog člana, može preduzimati sve radnje za koje je ovim Zakonom predviđeno da ih preduzima sudija pojedinac.”

 

Član 2.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović, s. r.