Službeni glasnik BiH, broj 45/06

 

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. februara 2006. godine, i na 58. sjednici Doma naroda, održanoj 23. maja 2006. godine, donijela je

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00), u članu 9. stav (3) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječi: “ovaj dopis” zamjenjuju se riječima: “ovo rješenje”.

 

Član 2.

 

U članu 12. stav (1) riječ “dopis” zamjenjuje se riječju “zaključak”, riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “zaključkom”.

 

U stavu (2) istog člana riječ “obavijest” zamjenjuje se riječju “zaključak”.

 

U stavu (3) istog člana riječ “Dopisom” zamjenjuje se riječju “Zaključak”.

 

Član 3.

 

U članu 14. stav (2) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”.

 

U stavu (3) istog člana riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječ “Dopis” riječju “Rješenje”.

 

U stavu (4) istog člana riječi: “Dopisi predviđeni st. 2. i 3. bit će upućeni” zamjenjuju se riječima: “Rješenja predviđena st. 2. i 3. bit će upućena”.

 

Član 4.

 

U članu 17. stav (2) a) riječ “dopisom” zamjenjuje se riječju “rješenjem”, a riječi: “ovaj dopis” zamjenjuju se riječima: “ovo rješenje”.

 

Član 5.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

PSBiH broj 307/06

 1. maja 2006. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

 1. Nikola Špirić, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, s. r.

 

 

Službeni glasnik BiH, broj 102/09

 

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 59. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 2. septembra 2009. godine, i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 15. decembra 2009. godine, usvojila je

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00 i 45/06) iza člana 22. dodaje se novi Odjeljak VII. “Kaznene odredbe” i novi član 22a. koji glasi:

 

“ODJELJAK VII.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Član 22a.

Novčane kazne za prekršaje

 

 1. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj nadležni javni organ ako:

 

 1. a) ne preduzme sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije (član 14. stav 1.);

 

 1. b) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odobren pristup informaciji (član 14. stav 2. tač. a), b) i c));

 

 1. c) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odbijen pristup informaciji (član 14. stav 3. tač. a) i b));

 

 1. d) prekrši rok iz člana 14. stav 4. ovog zakona;

 

 1. e) naplaćuje naknadu ili taksu za podnošenje zahtjeva ili za pisana obavještenja (član 16.);

 

 1. f) ne imenuje službenika za informiranje i ne dostavi Ombudsmenu ime i podatke za kontaktiranje službenika za informiranje (član 19.);

 

 1. g) ne dostavlja Vodič kojim se svakom licu omogućava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa, zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi (član 20. tačka a));

 

 1. h) ne dostavlja Indeks registar vrsta informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojoj su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama (član 20. tačka b));

 

 1. i) ne dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH i Ombudsmenu, kao i na zahtjev, statističke podatke, po tromjesečnom prikazu, koji se odnose, ali nisu ograničeni na broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrđene izuzetke, kao i odluke koje se donesu u toku postupka, te konačne odluke (član 20. tačka c));

 

 1. j) jednom godišnje ne dostavlja izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH (član 20. tačka d));

 

 1. k) ne pruži pomoć kako je utvrđeno članom 24. ovog zakona.

 

 1. Za prekršaje iz stava 1. od tačke a) do k) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u javnom organu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.”

 

 1. Dosadašnji ODJELJAK VII. postaje ODJELJAK VIII.

 

Član 2.

 

U članu 24. iza stava (1) dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

“2. Javni organi entiteta, kantona i općina dužni su pružiti pomoć javnim organima u Bosni i Hercegovini kada primjena odgovarajućih zakona o pristupu informacijama zahtijeva njihovu saradnju.”

 

Član 3.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

PSBiH, broj 459/09

 1. decembra 2009. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Milorad Živković, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine

Sulejman Tihić, s. r.

 

 

Službeni glasnik BiH, broj 62/11

 

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. jula 2011. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 28. jula 2011. godine, usvojila je

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00, 45/06 i 102/09) u članu 1. u tački b) iza riječi “svako” dodaju se riječi: “fizičko ili pravno”.

 

Član 2.

 

Član 3. mijenja se i glasi:

 

“Član 3.

(Definicije)

 

 1. Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

 

 1. a) “informacija” je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i kako je klasificirana;

 

 1. b) “javni organ” je svaki organ u Bosni i Hercegovini, i to:

 

1) izvršni organ

 

2) zakonodavni organ

 

3) sudski organ

 

4) organ koji obavlja javnu funkciju, a imenovan je ili ustanovljen u skladu sa zakonom

 

5) bilo koji drugi upravni organ

 

6) pravni subjekt koji je u vlasništvu ili koji kontrolira javni organ;

 

 1. c) “kontrola” znači ili raspolaganje informacijama ili kontrola slobode pristupa informacijama;

 

 1. d) “lična informacija” je svaka informacija koja se odnosi na fizički subjekt koji se može neposredno ili posredno identificirati s činjenicama, naročito uključujući: identifikacioni broj, fizički, mentalni, privredni, etnički, vjerski, kulturni ili socijalni identitet te osobe;

 

 1. e) “nadležni javni organ” je javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, a to je javni organ koji je sačinio informaciju ili za koji je sačinjena informacija. Ako javni organ koji je sačinio informaciju ili za koji je sačinjena informacija ne može biti utvrđen, onda je nadležan onaj javni organ čija je funkcija najbliža traženoj informaciji.”

 

Član 3.

 

Član 12. mijenja se i glasi:

 

“Član 12.

 

 1. Ako javni organ nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predviđeni članom 11. st. 2. i 3. ovog zakona, on će, što je prije moguće, ali najkasnije osam dana od dana prijema zahtjeva, pisanim putem obavijestiti podnosioca zahtjeva kada je takvo obavještenje moguće, da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenog razloga. Navedeni zaključak sadrži pouku o pravu na žalbu, naziv i adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, te uputstvo o pravu obraćanja ombudsmenu s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.

 

 1. Za zahtjeve koji nisu u skladu s članom 11. stav 2. tačkom b) ovog zakona, obavještenje iz stava 1. ovog člana također će sadržavati sva specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodiča, u smislu člana 20. tačka a) ovog zakona.

 

 1. Zaključkom iz st. 1. i 2. ovog člana obavještava se podnosilac zahtjeva da se njegov preinačeni zahtjev smatra novim zahtjevom.”

 

Član 4.

 

U članu 14. u stavu 2. riječi: “bilo djelimično ili cijeloj” zamjenjuju se riječima: “u cijelosti ili djelimično”.

 

U tački c) iza riječi: “člana 16.” dodaju se riječi: “ovog zakona”.

 

Stav 3. mijenja se i glasi:

 

“3. Ako se odbije pristup informaciji, u cijelosti ili djelimično, nadležno javno tijelo rješenjem o tome informira podnosioca zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:

 

 1. a) zakonski osnov za status izuzeća informaciji u smislu ovog zakona, uključujući sva materijalna pitanja koja su važna za donošenje rješenja, te uzimanje u obzir faktora javnog interesa;

 

 1. b) pouku o pravu na žalbu, adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe te uputstvo o pravu obraćanja ombudsmenu, s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.”

 

U stavu 4. prva rečenica mijenja se i glasi:

 

“Rješenja predviđena st. 2. i 3. ovog člana bit će upućena podnosiocu zahtjeva u što kraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od dana prijema zahtjeva.”

 

Član 5.

 

U članu 16. riječi: “prvih 10” zamjenjuju se riječima: “prvih 20”.

 

Član 6.

 

U članu 20. naslov člana mijenja se i glasi: “Obaveze objavljivanja i dostavljanja”.

 

U stavu 1. iza riječi “organ” dodaju se riječi: “objavljuje i”.

 

U tački a) riječi: “u stavu 1. b)” mijenjaju se i glase: “u stavu 1. tačka b) ovog člana”.

 

U tački b) riječi “u stavu 1. a)” mijenjaju se i glase: “u stavu 1. tačka a) ovog člana”.

 

U tački d) riječi “izvještaj, najmanje godišnji” zamjenjuju se riječima: “godišnji izvještaj”.

 

Član 7.

 

U naslovu Odjeljka VI. i u naslovu člana 21. riječ “Ombudsmen” zamjenjuje se riječima: “Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine”.

 

Član 8.

 

U članu 21. riječi: “Ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu” zamjenjuju se riječima: “Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine”.

 

Član 9.

 

U članu 22. stavu 1. riječi: “ombudsmen za Bosnu i Hercegovinu” zamjenjuju se riječima: “ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine”.

 

Član 10.

 

Član 23. briše se.

 

Član 11.

 

U članu 24. riječ “pristupu” zamjenjuje se riječima: “slobodi pristupa”.

 

Član 12.

 

U članu 26. naslov člana i stav 1. mijenjaju se i glase:

 

“Član 26.

(Odnos prema drugim zakonima)

 

 1. S ciljem provođenja ovog zakona, opći zajednički principi zakona kojima se regulira oblast uprave, kao što su zakoni o upravi i zakoni o upravnim postupcima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske primjenjuju se sve dok ista pitanja nisu regulirana ovim zakonom.”

 

U stavu 2. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:

 

“Ovim zakonom ne umanjuju se prava osoba koja se odnose na podnošenje žalbe u upravnom postupku i prava na razmatranje predmeta pred sudom.”

 

Član 13.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

Broj 01,02-02-9-58/10

 1. jula 2011. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Denis Bećirović, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Ognjen Tadić, s. r.

 

 

Službeni glasnik BiH, broj 100/13

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. septembra 2013. godine, i na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16. decembra 2013. godine, usvojila je

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11) u članu 14. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

 

“(4) Žalba protiv rješenja iz stava (3) ovog člana podnosi se rukovodiocu nadležnog drugostepenog javnog organa.”

 

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

 

Član 2.

 

U članu 22. stav (1) tačka c) iza riječi: “Bosne i Hercegovine” stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

 

Član 3.

 

U članu 22a. stav (2) riječi: “od 200 KM do 5.000 KM” zamjenjuju se riječima: “od 1.000 KM do 10.000 KM.”

 

Član 4.

 

Iza člana 22a. dodaje se novi Odjeljak VIIa. i novi član 22b. koji glase:

 

“Odjeljak VIIa. Nadzor nad provođenjem Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

 

Član 22b.

(Inspekcijski nadzor)

 

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH.

 

(2) Svako fizičko ili pravno lice kao podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti zahtjev, odnosno obratiti se usmeno ili pisanim aktom upravnoj inspekciji radi zaštite prava na slobodan pristup informacijama kada mu javni organ onemogućava ostvarivanje prava utvrđenih ovim zakonom.

 

(3) Upravni inspektor dužan je sačiniti zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji sadrži utvrđeno činjenično stanje kao i nepravilnosti u radu javnog organa.

 

(4) U slučaju da upravni inspektor utvrdi da je povrijeđen zakon, dužan je donijeti rješenje i njime narediti rukovodiocu javnog organa preduzimanje radnje da se određeni nedostaci otklone u određenom roku.

 

(5) Primjerak rješenja upravni inspektor dostavlja i podnosiocu zahtjeva.

 

(6) Ako u određenom roku rukovodilac javnog organa ne postupi po nalogu upravnog inspektora, upravni inspektor dužan je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, po službenoj dužnosti pokrenuti prekršajni postupak.”

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

 

Broj 01,02-02-1-38/13

 1. decembra 2013. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Denis Bećirević, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Staša Košarac, s. r.