Službene novine Federacije BiH, broj 39/04

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98) u članu 16. stav 2. briše se.

 

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić, s. r.

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović, s. r.