ZAKON O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim   UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA I POSTUPANJU […]

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA […]

Član 9.| Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Milana Dunovića donio je Presudu koja […]

Prekršeno pravo na slobodu kretanja iz člana II3.m Ustava Bosne i Hercegovine

Dana 22.04.2020. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću donio je  Odluku AP 1217/20 – u kojoj je […]

Dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

  Dana 20.3.2020. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine FBiH” […]

Član 116 | Zakona o PIO MIO nije u skladu sa Ustavom FBiH

Ustavni sud Federacije je Presudom broj: U-36/18 od  12.11.2019. godine konstatovao da se osporenom odredbom člana 116. Zakona o penzijskom […]

Član 1. | Sudska praksa:

Sudska praksa:     Ĉlan 112., 117. i 119. Zakona o radu Ĉlan 74. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave […]

Član 1. | ZAKON O RADU

ZAKON O RADU   OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, […]

Član 2. | Gramatička terminologija

Gramatička terminologija   Član 2.   Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba […]

Član 3. | Ravnopravna zastupljenost spolova

Ravnopravna zastupljenost spolova   Član 3.   Formiranje vijeća zaposlenika, mirovnog vijeća, ekonomsko-socijalnog vijeća i drugih organa koji proizilaze iz […]