Založno  pravo  je  ograničeno  stvarno  pravo  na  određenoj stvari ili pravu (zalogu) koje daje ovlaštenje svom nosiocu (založnom vjerovniku) da određenu tražbinu, ukoliko mu ne bude  ispunjena  nakon  dospijeća,  namiri  iz  vrijednosti  te stvari, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti. Založnim  pravom  može  biti  opterećena  pojedinačno određena  pokretna  ili  nepokretna  stvar  podobna  za unovčenje, kao i idealni dio takve stvari. Založnim  pravom  može  biti  opterećeno  pojedinačno određeno imovinsko pravo koje je prikladno da vjerovnik iz njega  namiri  svoju  tražbinu,  ako  zakonom  nije  drugačije određeno. Založnim  pravom  može  biti  opterećeno  više  nekretnina upisanih u različite zemljišnoknjižne uloške kao da su sve

zajedno jedna stvar (zajednička, simultana hipoteka). Pravo  na  plodove  koje  stvar  daje  posredovanjem  nekoga pravnoga  odnosa  (najamnine,  zakupnine  i  sl.)  može  biti

samo im zalogom. Sa zalogom su ujedno opterećene i sve njegove pripadnosti, akonije nešto drugo određeno.

 

Agencija Koncept Vam nudi  savjetovanje vezano za:

 

  • Založno pravo na pokretnim stvarima
  • Založno pravo na pravima
  • Založno pravo na nekretninama (hipoteka)
  • Zaštita založnih povjerilaca u izvršnom postupku
  • Zaštita založnih (razlučnih) povjerilaca u stečajnom postupku
  • Pravo retencije, kaucija i fiducija.

Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju neke stvari, ili u manjoj ili većoj povredi, onemogućavanju ili otežanju upotrebe stvari.

Pogledaj više

Skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo. Termini privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo i trgovačko pravo, u stvari označavaju istu granu prava.

Pogledaj više