Postoje mnogi slučajevi zloupotrebe bolovanja!

 

U takvim slučajevima, ukoliko postoji sumnja u zloupotrebu poslodavac ne smije postupati samovoljno, već treba postupiti u skladu sa članom 55. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), koji predstavlja dobar osnov za provjeru opravdanosti bolovanja.

Naime članom 55. st. 3., 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da osiguranik, pravno, odnosno  fizičko lice kod kojeg je osiguranik zaposlen i kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja mogu u roku od 48 sati od saopćenja ocjene uložiti prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana. O prigovoru rješava ljekarska komisija kantonalnog zavoda osiguranja, sa tim da se rješenje ljekarske komisije smatra konačnim. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika, odnosno za vrijeme korišćenje prava na naknadu plaće vrši se nadzor. Nadzor iz stava 5. ovog člana vrši kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja i pravno, odnosno fizičko lice za vrijeme za koje ono isplaćuje naknadu plaće na teret svojih sredstava.